Tylko o psychohistorii (5) Na skrzydłach kapitału

W poprzednim rozdziale czytelnicy mieli okazję się przekonać, że maltuzjanizm – model ekonomiczno –demograficzny, w którym dobrobyt społeczny jest tym większy, im większa jest w danym społeczeństwie śmiertelność i nierówności społeczne, a mniejsza rozrodczość, model, w którym wszelki wzrost wydajności gospodarki powoduje długoterminowo wyłącznie wzrost liczby ludności, znakomicie opisywał wszystkie społeczności ludzkie żyjące od czasów najdawniejszych po epokę samego Malthusa włącznie. Załamał się jednak całkowicie zaraz potem. Co było tego przyczyną? Co Malthus w swoim rozumowaniu zaniedbał, pominął i pochopnie zignorował? Pokażemy trzy takie fundamentalne błędy maltuzjanizmu, których wyeliminowanie z modelu, spowoduje, że będzie on znów dokładnie opisywał ludzką cywilizację nie tylko w erze preindustrialnej, ale także w czasach kapitalizmu, a może i w tych, które dopiero nadejdą.

Pierwszy z tych błędów jest tak oczywisty, że aż dziw, że nie zauważył go sam Thomas Malthus. Założył on bowiem, że wszelki spowodowany innowacjami technologicznymi i organizacyjnymi, wzrost wydajności z hektara może być albo jednorazowy, albo, co najwyżej, liniowy. Sytuacji, w której część zysków z innowacji, które, jak już wiemy z naszych studiów nad modelem, w krótkim okresie zawsze się pojawią, może być reinwestowane, aby uzyskać dalszy wzrost, nie przewidział. A przecież w jego czasach rynek bankowy był już bardzo dobrze rozwinięty i powiedzenie, że „pieniądz rodzi pieniądz”, czyli że kapitał rozmnaża się według tych samych zasad, co populacje biologiczne, było już oczywistością.

Odpowiedź na pytanie, dlaczego tak się stało, kryje się znów w książce Clarka „Pożegnanie z jałmużną”, do której jeszcze nieraz będziemy wracać. Chociaż era maltuzjańska cechowała się niezwykłą stabilnością przeciętnego dobrobytu, to jednak istniały rzeczy, które w ciągu jej trwania zmieniały się bardzo znacznie. Do takich należał przykładowo poziom analfabetyzmu, który systematycznie przez cały ten okres spadał. Społeczeństwo epoki rzymskiej dla przykładu, uchodzi zwykle za dobrze wykształcone, tymczasem po bliższym zbadaniu tego zagadnienia okazuje się, że nawet stosunkowo prominentni i zamożni jego przedstawiciele często nie potrafili nawet podać swojego wieku, a na rzymskich nagrobkach często można z tego powodu odczytać absurdalnie długi czas życia szanownego nieboszczyka, rzędu stu i więcej lat. Wbrew pozorom społeczeństwo Średniowiecza, a na pewno już późnego Średniowiecza było wykształcone średnio od rzymskiego znacznie lepiej, a społeczeństwo XVIII wieczne, żyjące u schyłku maltuzjanizmu, cechowało się jeszcze lepszym poziomem alfabetyzacji, o czym świadczą wzrastające w tym okresie nakłady książek.

 Również realne stopy procentowe spadały przez cały okres maltuzjański od niezwykle wysokich – kilkusetprocentowych w przedrolniczych czasach paleolitu, do kilku procent pod koniec XVIII wieku. Pewne zastrzeżenie może budzić fakt pisania o „stopach procentowych” w społeczeństwach nie znających pieniądza, ani nawet rolnictwa i pojęcia własności. Nie jest to jednak nieuzasadnione. Stopa procentowa jest pojęciem psychologicznym tak samo jak finansowym. Odzwierciedla ona w pewnym sensie postrzeganie przez ludzi żyjących w danym środowisku przyszłości. Im przyszłość jest bardziej pewna i stabilna, tym większa panuje skłonność do odłożenia bieżącej konsumpcji na później, i tym stopy procentowe są niższe. Żyjący w bardzo ryzykownych warunkach, w których śmierć przychodzi zwykle z, jak to się współczesnym biurokratycznym żargonem określa „przyczyn zewnętrznych”, zabójstw, wojen i wypadków, łowcy – zbieracze nie cenią przyszłości. Upolowaną zdobycz konsumują natychmiast, bez odkładania czegokolwiek na później. Przechodząc w trakcie swoich wędrówek obok rodzących owoce drzew, nie trudzą się zrywaniem samych owoców, ale po prostu odłamują całe gałęzie, nie myśląc o tym, że tych owoców za rok będzie tym samym mniej, lub wcale, bo za rok równie dobrze mogą już nie żyć. Jakikolwiek postęp, nawet przejście do neolitu, musi być zatem związany z uczynieniem przyszłości bardziej przewidywalnej, czyli obniżeniem stóp procentowych, bo rolnicy już muszą przynajmniej kilka miesięcy na swoje zbiory odczekać. Nieprzypadkowo rewolucja neolityczna została poprzedzona powstaniem takich miejsc jak Gobekli Tope – sanktuariów, gdzie spotykały się zwaśnione społeczności, z całej, niezwykle gęsto jak na paleolit zaludnionej okolicy, by poprzez odprawianie wspólnych rytuałów religijnych, obniżać poziom wzajemnej wrogości. Obrzędy te na tyle obniżyły liczbę aktów przemocy, że zmniejszenie w ten sposób stóp procentowych okazało się wystarczające dla pierwszych rolników, którzy się pojawili zaraz potem. Pewien minimalny poziom zagęszczenia populacji jest zatem niezbędnym warunkiem przejścia do neolitu nie tylko ze względu na stwarzane w ten sposób utrudnienia w pozyskiwaniu żywności tradycyjnymi, paleolitycznymi metodami, ale także z powodów czysto społecznych, bo bez niego, żadne tego rodzaju mechanizmy łagodzenia konfliktów międzyplemiennych nie zaistnieją.

Koszt kapitału zatem stopniowo malał, ale dopiero na sam koniec ery maltuzjańskiej kredyt stał się na tyle tani, aby wybór reinwestycji we wzrost wydajności z hektara stał się ekonomicznie sensowny. I wydajność s mogła zacząć rosnąć nie, jak do tej pory, skokowo, nie liniowo, ale wykładniczo. Jakie były tego konsekwencje? Przedstawimy je na wykresie.

 Malthus 2-1

No cóż, maltuzjanizm nadal działał i dzięki wykładniczemu wzrostowi wydajności otrzymaliśmy jedynie wykładniczy wzrost liczby ludności. Dobrobyt natomiast jest, co prawda, nadal stabilny, ale przesunięty w stosunku do poziomu wyznaczanego przez pułapkę maltuzjańską w górę. Społeczeństwo staje się zamożniejsze i zaczyna dysponować dodatkowym dochodem. A to z kolei otwiera na drodze ucieczki z maltuzjanizmu kolejną furtkę.

Drugi błąd maltuzjanizmu też już został wykryty i skorygowany dawno temu, bo już w roku 1840 przez belgijskiego matematyka Pierre Verhulsta. Maltuzjanizm bowiem milcząco zakłada swoisty komunizm w dostępie do dóbr i traktuje ludzi jak fotony, które otrzymując równą, przydziałową porcję zasobów, przerabiają je na potomstwo i w ogóle nie wchodzą między sobą w żadne interakcje. Tymczasem gatunek z tak rozwiniętymi więzami społecznymi jak Homo sapiens ma do wyboru dwie strategie rozrodcze. Przeznaczanie po maltuzjańsku wszystkie dostępne zasoby na produkcję maksymalnej ilość potomstwa, co jest znane w ekologii jako strategia typu „r”, albo inwestowania w potomstwo już urodzone, w jego wychowanie, wykształcenie i odpowiednie ustawienie w hierarchii społecznej, czyli strategię typu „K”. O tym, która strategia jest najbardziej opłacalna decyduje częstotliwość kontaktów międzyludzkich i natężenie konkurencji między osobnikami. Traktując ludzi, jak cząstki gazu doskonałego (no, cóż, to znacznie lepiej niż fotony), Verhulst zauważył, że owa częstotliwość jest proporcjonalna do kwadratu liczebności populacji N^2. Im ta wartość jest większa, tym większa jest też konkurencja między osobnikami i tym więcej zasobów muszą one przeznaczać na wzajemne relacje. Modyfikacja modelu Malthusa uwzględniająca to zjawisko wygląda tak:

Psycho 20

 gdzie c jest „stałą konkurencji”. Ma ona wymiar powierzchni/osobę i odzwierciedla „przekrój czynny” poszczególnych osobników. Wejdą oni ze sobą w interakcję, jeżeli pole c jednego z nich zajdzie na pole drugiego. Gołym okiem widać, że przy niskiej wartości c, czyli przy niewielkim „przekroju czynnym”, wpływ konkurencji jest mały i przy małej gęstości zaludnienia N równanie upraszcza się do równania Malthusa. Ale gdy N odpowiednio wzrośnie? Przyrównując powyższe równanie do zera i rozwiązując powstałe w ten sposób równanie kwadratowe odkryjemy nowy, tym razem dynamiczny, stan równowagi. Dokładne wzory są dość złożone, ale zakładając, że wydajność s, a dokładnie iloczyn b*s, jest już bardzo duży, a dobrobyt P dużo większy od minimalnego poziomu P0, (P>>P0) możemy je uprościć do;

Psycho 21

 

I

Psycho 22a

Wynik jest zatem odmienny niż w klasycznym równaniu Malthusa. Mniej ważne już, że dzięki konkurencji wewnątrzgatunkowej liczba ludności, jak i poziom dobrobytu, stopniowo przestaje zależeć od przeżywalności b, ale przede wszystkim widać, że wzrost wydajności przekłada się teraz po równo na wzrost zaludnienia N, jak i dobrobytu P. Jedno i drugie rośnie teraz jak pierwiastek kwadratowy ze wzrostu wydajności. Co więcej, do dalszego wzrostu dobrobytu wcale nie potrzeba już, aby wydajność s dalej rosła wykładniczo. Dobrobyt wzrośnie, ale i spadnie, przy jakiejkolwiek zmianie s, także jednorazowej. Faza wzrostu wykładniczego jest potrzebna tylko jako swoiste przekręcenie klucza w furtce wiodącej od maltuzjańskiego feudalizmu, gdzie głównym środkiem produkcji była ziemia, do kapitalizmu, gdzie tę rolę przejął kapitał. Różnicę pomiędzy maltuzjanizmem klasycznym – reprezentowanym przez przerywane linie, a modelem konkurencyjnym przedstawia kolejny wykres. Zgodnie z wiedzą historyczną pozostawiono wykładniczy wzrost wydajności.

 Malthus 2-2

Ponieważ pierwiastek z funkcji wykładniczej, również jest funkcją wykładniczą, tylko dwa razy „wolniejszą”, zatem zarówno dobrobyt, jak i zaludnienie rosną wykładniczo, oba jednak wolniej niż wydajność. Pułapka maltuzjańska zostaje tym razem daleko w tyle.

Model kapitalistyczny, wyżej przedstawiony, ma już cechy, które uznajemy dziś za normalne i oczywiste. Wzrost wydajności przynosi, obok wzrostu zaludnienia, także wzrost dobrobytu, natomiast wyzysk podatkowy dobrobyt obywateli zmniejsza. Pociąga to za sobą również konsekwencje społeczne. O ile dominującą formą rządów w epoce paleolitu, gdzie s jest niskie i stałe była anarchia, po wynalezieniu rolnictwa i przejściu do życia osiadłego staje się nią monarchia i różne formy oligarchii. Tylko bowiem arystokracja jest zainteresowana procesem politycznym i udziałem w rządach, bo tylko na dochody arystokracji polityka ma przełożenie. Na poziom życia ludu władza ma wpływ znikomy, zatem lud w udziale w niej nie ma też żadnego interesu. W krajach źle rządzonych poziom życia jest dokładnie taki sam, jak w krajach rządzonych dobrze, a bywa że w wyniku wysokiego poziomu przemocy, jest nawet wyższy (!!!), tylko liczba ludności jest mniejsza. Nawet maltuzjańskie „demokracje”, ateńska, rzymska, czy najbliższa nam szlachecka, obejmowały tylko bardzo wąską grupę ludności – właścicieli ziemskich i bardzo szybko przekształcały się w oligarchie (Rzeczpospolita, Rzym), czy monarchie (Rzym), kiedy tylko obywatele swoje posiadłości ziemskie, jak rzymski proletariat, czy polska szlachta – gołota, tracili.

Inaczej jest jednak w kapitalizmie, kiedy jakość instytucji państwowych zaczyna się przekładać również na poziom życia wszystkich mieszkańców, zatem ci w rewanżu domagają się udziału w owych instytucji kształtowaniu i stopniowo następuje przechodzenie od monarchii i oligarchii do demokracji. Wojny ery industrialnej również przestają być obojętne dla gospodarki i poprzez wywołaną przez koszty wysiłku militarnego obniżenie wydajności stają się grą o sumie ujemnej, która w końcu przestaje się opłacać nawet formalnym zwycięzcom. Obecnie też wojny wywołują i prowadzą kraje biedniejsze i gorzej rządzone, a te lepiej zorganizowane, o wyższym s, starają się ich najstaranniej unikać i per saldo lepiej na tym wychodzą. W roku 2008 Gruzja teoretycznie „przegrała” wojnę z Rosją, ale dzisiaj to nominalnie „pokonana” Gruzja jest zamożnym, wolnorynkowym i praworządnym krajem o wysokiej i stale rosnącej wydajności s, natomiast teoretycznie „zwycięska” Rosja powoli staje się tylko masą upadłościową.

Współcześni głosiciele neomaltuzjanizmu wszystkie te oczywiste, od dawna znane i opisane fakty kompletnie jednak ignorują. Co więcej ignorują oni również …oryginalny model Malthusa. Nawet w tym bowiem modelu, wzrost wydajności wywołuje wzrost populacji, nigdy jednak odwrotnie! Tymczasem we współczesnej propagandzie maltuzjanistycznej co rusz czytelnik potyka się o frazy typu „przybędzie jeszcze 5, 10, 15 (w zależności od fantazji piszącego) miliardy ludzi. Skąd wziąć dla nich jedzenie, ubranie, schronienie?” Jest to bardzo jaskrawy przykład stawiania wozu przed koniem. Wzrost liczby ludności nawet w klasycznym, nie uwzględniającym konkurencji, maltuzjanizmie świadczy bowiem o tym, że albo właśnie wzrosła dostępna ilość zasobów, czyli zwiększyła się wydajność z hektara, albo ewentualnie zwiększyła się średnia długość życia, lub rozrodczość. W każdym przypadku to liczebność populacji dopasowuje się do zasobów, a nie zasoby do populacji. Błąd ten niestety popełniają też krytycy neomaltuzjanizmu, dowodząc zażarcie, że „do tej pory zawsze produkcja żywności wyprzedzała wzrost zaludnienia”, podczas gdy właśnie to wzrost tej produkcji ciągnie za sobą wzrost populacji. Uroszczenia neomaltuzjanistów są tym bardziej absurdalne, jeżeli się uwzględni konkurencję, kiedy przeżywalność b, w ogóle przestaje mieć znaczenie dla poziomu dobrobytu. Gdybyśmy faktycznie nadal tkwili w pułapce maltuzjańskiej, to wzrostowi populacji towarzyszyłby spadek dobrobytu, a nie na odwrót, jak obserwujemy. Skoro populacja w ogóle rośnie, to znaczy, że ma konieczne do tego zasoby. Bo gdyby ich nie miała, to by nie rosła. Jeżeli nawet w przyszłości, zgodnie z marzeniami wyznawców „zerowego wzrostu”, wydajność rosnąć przestanie, to tym samym przestanie rosnąć i zaludnienie. Przestanie rosnąć, ale nie spadnie, tym bardziej nie spadnie w sposób raptowny, jak prorokują misjonarze maltuzjanizmu.

Mimo to ich jeremiady nie są zupełnie pozbawione podstaw. Powstanie na przełomie XVIII i XIX wieku gospodarki kapitalistycznej nie odbyło się na całym świecie równocześnie. Podczas gdy cywilizacja Zachodu gwałtownie się rozwijała, inne kontynenty wciąż jeszcze tkwiły w feudalnym maltuzjanizmie. Azja i Ameryka łacińska do wieku XX, Afryka nawet do XXI. Równocześnie do tych wciąż uwięzionych w pułapce maltuzjańskiej społeczeństw docierały produkty wytwarzane przez cywilizację przemysłową, takie jak nowoczesna medycyna, czy „pomoc humanitarna”, po absorpcji których, społeczeństwa maltuzjańskie, zareagowały, rzecz absolutnie nie do przewidzenia, maltuzjańsko, przerabiając te zasoby na dodatkowych mieszkańców, a zwiększenie, dzięki zachodniej medycynie, długości życia, jak i rozrodczości spowodowały, zgodnie z modelem, spadek dobrobytu. I Faktycznie w latach 1800-2000 podczas gdy jedne kraje błyskawicznie się bogaciły, inne, chociaż nieproporcjonalnie mniej  …biedniały, które to zjawisko nosi obecnie nazwę „wielkiej dywergencji”. Powołując się na ten fakt, niektórzy do dzisiaj usiłują wyciągnąć wniosek, że te pierwsze kraje po prostu ograbiały te drugie. To, że takie rozumowanie jest całkowicie fałszywe, było jasne od samego początku, bo wzrost dobrobytu krajów bogatych był dużo większy niż jego spadek w krajach biednych, a potem poszczególne kraje biedne w końcu dołączały do gospodarki kapitalistycznej i zaczęły szybko Zachód doganiać.

Czytaj także:

0 – Wstęp

1 – Myśliwi i króliki

2 – Dzieci lasu i dzieci lodu

3 – Hii venantur monstra maris et opes aequoreas

4 – W znojnym trudzie skarby ziemi wydzierając

5 – Na skrzydłach kapitału

6 – Rozkosze dobrobytu

7 – Kształt rzeczy przyszłych

8 – 1050 lat historii pod flagą biało-czerwoną

9 – Kres wszystkich rzeczy?

10 – Koniec kryminału

11 – Miecze na lemiesze

12 – Gry wojenne 1939

13 – O państwie i mizerii akapu

25 myśli na temat “Tylko o psychohistorii (5) Na skrzydłach kapitału

  1. Rushton uważał, że tak samo jak gatunki można podzielić na stosujące strategię r-K, tak samo w ramach gatunku ludzkiego można podzielić rasy. Oczywiście wszystkie rasy w stosunku do innych gatunków stosują strategię K, ale jedne mniej, inne bardziej. W związku z tym uważał, że najbardziej K są azjaci, średnio biali, a najmniej murzyni. Zebrał w związku z tym imponującą liczbę danych, które mu pasowały do teorii (liczbę ciąży mnogich, szybkość dojrzewania, no i te nieszczęsne długości penisów, które mu potem wypominali liberałowie). Uznawał więc, że murzyni będą inaczej reagowali na zmiany w dobrobycie niż azjaci – że u murzynów, jako „mniej K”, reakcja na wzrost bezpieczeństwa/dobrobytu nie będzie taka sama jak u azjatów.

   No i to chyba wyjaśnia, dlaczego to jest rasistowskie. Po pierwsze, ras nie ma, twierdzą przeciwnicy Rushtona, więc oczywiście nie może być między nimi różnic (argument głupi, ale nie przeszkadza to różnym progreśniakom). Po drugie, to rasistowskie uważać, że strategia rozrodcza rasy czarnej jest nieco bardziej „r” niż rasy białej. Po trzecie, mierzył penisy, więc to już całkiem odwołania do rasistowskich stereotypów i oznacza, że jest niepoważnym badaczem. Nie mówiąc już o danych na temat liczby partnerów seksualnych, częstotliwości chorób wenerycznych i tak dalej.

   Moim zdaniem Rushton daje interesujące pomysły, ale wydaje mi się też, że za bardzo nagina fakty do rzeczywistości, co zdaje się jest wynikiem nagonki nakierowanej na niego (w sensie, że tak na niego naskakiwano, że za bardzo zaczął się udowadniać, że ma rację).

   Polubienie

   1. Takie tezy byłyby bardzo trudne do wykazania, bo należałoby porównywać społeczeństwa różniące się „rasowo”, ale jednakowe pod względem ekonomicznym i kulturowym. Nie jestem pewien, czy to w ogóle możliwe.

    najbardziej K są azjaci, średnio biali, a najmniej murzyni.

    To nie może być prawda, bo te grupy miały bardzo różne przyrosty populacji w różnych okresach historii. Teraz najszybciej przyrastają murzyni, ale w XX wieku byli to azjaci, a w XIX – biali

    Polubienie

    1. ” należałoby porównywać społeczeństwa różniące się „rasowo”, ale jednakowe pod względem ekonomicznym i kulturowym”

     NIby prawda, ale to działa tez w drugą stronę – można porównywać społeczeństwa różniące się kulturowe, ale podobne pod względem „rasowym” (np. murzyni w Ameryce/Afryce). Ponadto, patrząc na niektóre dane (częstość ciąż mnogich choćby), trudno uważać, że są one wynikiem uwarunkowań kulturowych. I wreszcie, poniekąd mamy coś podobnego: są w końcu murzyni, azjaci i europejczycy zamieszkujący te same kraje…

     „Teraz najszybciej przyrastają murzyni, ale w XX wieku byli to azjaci, a w XIX – biali”

     To nic nie znaczy – bo przecież Rushton twierdzi tylko, że są różnice statystyczne wpływające na to, jak bardzo „rasy” są „K”, czyli nie, że zawsze azjaci mnożą się powoli a murzyni jak króliki, ale że azjaci są nieco bardziej „K”, a murzyni nieco mniej, czyli, że „parametry” dla pańskiego modelu będą się różniły w zależności od rasy.

     ALe, jak mówiłem, Rushton ma paskudną tendencję do lekkiego naginania faktów i ignorowania krytycyzmu, co MBSZ jest prostym psychologicznym mechanizmem powstałym w wyniku permanentnej nagonki na niego.

     A jako anegdotka: czytałem kiedyś pracę doktorską jakiejś kobiety z Kanady czy Ameryki, porównującej czasy, kiedy dzieci różnych ras wstają na nogi, zaczynają się ubierać itd. Wyszło jej dokładnie to samo, co Rushtonowi, Rushtona nie zacytowała (pewnie nawet o nim nie wiedziała), a swoje wyniki dała na dowód, że kiepskie wyniki murzynów później w życiu są efektem rasizmu, bo przecież jako dzieci rozwijają się najszybciej.

     Polubienie

 1. „Wbrew pozorom społeczeństwo Średniowiecza, a na pewno już późnego Średniowiecza było wykształcone średnio od rzymskiego znacznie lepiej”

  Doprawdy? W Średniowieczu nawet niektórzy królowie i książęta (Jagiełło chociażby) byli analfabetami.

  „Nawet maltuzjańskie „demokracje”, ateńska, rzymska, czy najbliższa nam szlachecka, obejmowały tylko bardzo wąską grupę ludności”

  W Atenach za Peryklesa, prawo głosu przypadało 40 tyś. ludzi. Czyli 1/3 spośród ok. 120 tyś. mieszkańców polis. Dość szeroka ta „wąska grupa”.

  „W roku 2008 Gruzja teoretycznie „przegrała” wojnę z Rosją, ale dzisiaj to nominalnie „pokonana” Gruzja jest zamożnym, wolnorynkowym i praworządnym krajem o wysokiej i stale rosnącej wydajności s, natomiast teoretycznie „zwycięska” Rosja powoli staje się tylko masą upadłościową.”

  Sprawdźmy: PKB per capita w roku 2013:

  Rosja: 14 611
  Gruzja: 3 605

  Faktycznie, zamożna ta Gruzja że ho, ho 🙂

  „W każdym przypadku to liczebność populacji dopasowuje się do zasobów, a nie zasoby do populacji.”

  No właśnie wcale niekoniecznie. W klasycznym modelu maltuzjańskim zmniejszenie poziomu zasobów na skutek klęski żywiołowej (np. suszy), rzeczywiście pociągnęłoby za sobą trwały spadek liczby ludności w wyniku następującego po niej głodu lub wojny. Ale obecnie nie musi tak być, bo są różne instytucje międzynarodowe w rodzaju ONZ i bogate kraje zawsze gotowe przyjść z darmową pomocą. I dlatego nawet populacje państw zagrożonych pustynnieniem – Somalii, Nigru, Afganistanu, Jemenu itp. dalej mnożą się bez opamiętania. Inna sprawa jest taka, że obecnie ludzie zużywają znacznie więcej zasobów naturalnych a więc i znacznie bardziej dewastują środowisko naturalne niż dawniej.

  Polubienie

  1. W Średniowieczu nawet niektórzy królowie i książęta (Jagiełło chociażby) byli analfabetami.

   Jak słusznie zauważył kuriozuś, Jagiełło był wyjątkiem i z tego powodu w całej Europie uchodził za odzianego w skóry barbarzyńcę, który dopiero co z drzewa zszedł. Jadwiga, gdy się dowiedziała że ma wyjść za tego małpoluda, próbowała zwiać z Wawelu z kochankiem. 🙂

   Z polskich monarchów, już Mieszko II (drugie pokolenie w chrześcijaństwie) był bardzo gruntownie wykształcony

   W Atenach za Peryklesa, prawo głosu przypadało 40 tyś. ludzi. Czyli 1/3 spośród ok. 120 tyś. mieszkańców polis.

   Oczywiście Syzyf policzył kobiety, niewolników, oraz mieszkańców terenów przez Ateny rządzonych (związku morskiego)

   Sprawdźmy: PKB per capita w roku 2013:

   Rosja: 14 611
   Gruzja: 3 605

   Po raz kolejny można się przekonać, że Wy w PIS macie całą równoległą do rzeczywistej, rzeczywistość alternatywną. 🙂

   PKB per capita w roku 2015

   Rosja – 9 222$
   Gruzja – 7 336$

   Jak widać różnica jest znacznie mniejsza niż to PIS podaje do wierzenia, zwłaszcza jeżeli wziąć pod uwagę, że statystycznie do Gruzji wlicza się też te jej tereny, które są okupowane przez Rosję. A dynamika?

   Średni roczny wzrost PKB per capita w ciągu ostatnich 10 lat

   Rosja – 1,42%
   Gruzja – 4,16%

   I kto wygrał tę wojnę? 🙂

   bo są różne instytucje międzynarodowe w rodzaju ONZ i bogate kraje zawsze gotowe przyjść z darmową pomocą. I dlatego nawet populacje państw zagrożonych pustynnieniem – Somalii, Nigru, Afganistanu, Jemenu itp. dalej mnożą się bez opamiętania.

   Poniekąd, na tym właśnie polega wielka dywergencja, o której pisał Clark. Jednak do czasu. nawet w krajach beznadziejnie źle rządzonych, w końcu gęstość zaludnienia osiągnie odpowiedni poziom, aby włączyła się konkurencja, która dalszy wzrost wyhamuje.

   Polubienie

   1. „Oczywiście Syzyf policzył kobiety, niewolników”

    Cytuję:

    „W V wieku p.n.e. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności[1]. Było to jedno z większych miast, gdyż w tamtych czasach sporej wielkości miasta liczyły ok. 10 tys. obywateli.”

    https://pl.wikipedia.org/wiki/Demokracja_ate%C5%84ska

    „mieszkańców terenów przez Ateny rządzonych (związku morskiego)”

    Co za żenująca ignorancja. Związek morski był sojuszem polis pod egidą Aten, a nie ich imperium kolonialnym.

    „Po raz kolejny można się przekonać, że Wy w PIS macie całą równoległą do rzeczywistej, rzeczywistość alternatywną”

    Nie, to tylko pilaster jest chamem i ignorantem. Nie wiem co myśli o tym PiS, ale wiem jakie dane podaje na temat tych krajów Bank Światowy:

    Rosja:

    https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=613&q=rosja+pkb+na+g%C5%82ow%C4%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3MEvKq9Iyy0620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGr9JSC-Lz83Mw8oFBBalF8cmJBZkkiANEOo11EAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiLwJKkh8_PAhWB2CwKHSErBEAQtx8InAEwFA

    Gruzja:

    https://www.google.pl/search?biw=1366&bih=613&q=gruzja+pkb+na+g%C5%82ow%C4%99&stick=H4sIAAAAAAAAAOPgUeLQz9U3SDHIztMyy0620s_JT04syczP0y8uAdLFJZnJiTnxRanpQCGr9JSC-Lz83Mw8oFBBalF8cmJBZkkiALWRPJREAAAA&sa=X&ved=0ahUKEwiG3Zqfhc_PAhWOJSwKHVg7CUEQtx8IkwEwFA

    Tak jak szanuję kulturalnych i uczciwych intelektualnie przeciwników w dyskusji, tak kompletnie nie szanuję agresywnych ignorantów, co to myślą że pozjadali wszystkie rozumy, a nie potrafią nawet skorzystać z ogólnodostępnych danych statystycznych.

    „nawet w krajach beznadziejnie źle rządzonych, w końcu gęstość zaludnienia osiągnie odpowiedni poziom”

    Co to znaczy „odpowiedni poziom”? Jeśli Murzyni albo Afgańczycy będą mieli problem z wyżywieniem populacji, to dostaną kolejną transzę darmowego jedzenia z ONZ czy UE. Względnie wyeksportują nadmiar ludzi do Europy, co już ma zresztą miejsce.

    Polubienie

    1. W V wieku p.n.e. Według niektórych ocen, w Atenach okresu Peryklesa, obywatele z prawem głosu (demotes) stanowili około 40 tysięcy, spośród około 120 tysięcy ogółu ludności

     W innych źródłach mowa o 30 tys obywateli i 400 tys wszystkich mieszkańców, co jest znacznie bardziej realistyczne

     Związek morski był sojuszem polis pod egidą Aten, a nie ich imperium kolonialnym.

     Tak samo Układ Warszawski był sojuszem demoludów pod egidą ZSRR, a nie jego imperium kolonialnym. Zważywszy, że z tego „sojuszu” nie można było wystąpić, analogia jest oczywista. 🙂

     tylko pilaster jest chamem i ignorantem.

     Proszę zatem z tym chamem i ignorantem nie wchodzić w żadne dyskusje. Co to za przyjemność?

     dane podaje na temat tych krajów Bank Światowy

     Akurat te dane maja małą miarodajność. Wynika z nich, że okresami Rosja miała większy przyrost PKB niż …Chiny 🙂

     Co to znaczy „odpowiedni poziom”?

     Taki, przy którym czynnik c*N^2 zacznie znacząco modyfikować zachowanie układu. Dla dowolnie małych c (byle większych od zera), zawsze znajdzie się takei N, przy którym to się stanie.

     wyeksportują nadmiar ludzi do Europy

     Co z punktu widzenia modelu oznacza po prostu ich „śmierć” w raju, z którego wyjechali i „urodziny” w kraju docelowym.

     Polubienie

 2. W jaki sposób preferencja wysoka preferencja czasowa (czyli chęć, żeby mieć wszystko teraz i zaraz) przekłada się na wysokie stopy procentowe? Nie rozumiem tego. Przecież to wysokie stopy procentowe zachęcają bardziej do oszczędzania, a nie do konsumpcji, co zapewnia więcej kapitału na inwestycje. Obecnie rządy robią wiele, by stopy procentowe były jak najniższe (czasem pojawiają się ujemne, co jest jakąś totalną aberracją), co razem z inflacją skutkuje popularnością kredytów konsumpcujnych i kupowania różnych rzeczy na raty. Gdzieś w artykule jakiegoś ekonomisty czytałem, że dawniej w USA gdy stopy były znacznie wyższe, ludzie nie tylko woleli oszczędzać, by coś sobie kupić, ale wręcz często wyglądało to tak, że klient przychodził co miesiąc i zostawiał część swojej pensji, i po paru miesiącach kupował pralkę czy inny samochód. Taka odwrotność rat, coś zupełnie dziś nie do pomyślenia, tak samo jak dawna skala dobroczynności (na Zachodzie oczywiście) przy współczesnym państwie opiekuńczym.

  Obliczeń nie sprawdzałem. Po czterech godzinach przedmiotów ścisłych w szkole i poza szkołą już się człowiekowi nie chce. Zakładam jednak, że błędnych byś nie publikował 🙂

  Polubienie

  1. W jaki sposób preferencja wysoka preferencja czasowa (czyli chęć, żeby mieć wszystko teraz i zaraz) przekłada się na wysokie stopy procentowe?

   W najprostszy w świecie. Właściciel kapitału, zamiast go samemu skonsumować teraz, zaraz, natychmiast, może go wypożyczyć komuś innemu, lub zainwestować, tylko wtedy, kiedy zysk z takiej pożyczki/inwestycji będzie średnio wyższy niż jego preferencja czasowa.

   Czyli im wyższa preferencja czasowa, tym wyższe stopy procentowe na rynku

   Przecież to wysokie stopy procentowe zachęcają bardziej do oszczędzania, a nie do konsumpcji,

   Tylko wtedy, kiedy stopy procentowe są średnio wyższe niż preferencja czasowa mieszkańców. Kiedy są niższe, mieszkańcy wolą wydawać tu i teraz.

   co zapewnia więcej kapitału na inwestycje.

   Ale po wyższym koszcie (wyższe stopy procentowe). Politykę sztucznie zawyżanych stóp procentowych prowadziły dalekowschodnie tygrysy – Japonia, Tajwan, Korea i Chiny. I udławiły się w końcu tymi oszczędnościami.

   Rządy mogą sztucznie zawyżać lub zaniżać stopy procentowe względem naturalnej równowagi wolnorynkowej (zgodnej z preferencją czasową), ale zawsze prowadzi to do patologii.

   Polubienie

   1. Genialne w swej prostocie 🙂

    Btw, rozumiem Pilastrze, że masz raczej przychylną opinię o Austriackiej Szkole Ekonomii? Doczytałem trochę, i wychodzi na to, że to oni stwierdzili, że naturalna (czyli niekreowana przez rząd) stopa procentowa = średnia preferencja czasowa.

    Polubienie

    1. No cóż, nie potrzeba geniusza, żeby do tego dojść. Wymuszenie przez rządy niższej stopy procentowej prowadzi do zadłużenia i nadmiernej konsumpcji. Wymuszenie wyższej – do stagnacji, co obserwujemy w krajach dalekowschodnich

     Polubienie

 3. @Syzyf

  Jagiełło to był przecież dzikus, totalnie spoza cywilizacji. Jego praprapra-…-pradziad za czasów świetności Rzymu też pisać i czytać nie umiał i (w przeciństwie do Jagiełły) nigdy nie słyszał o czymś takim jak alfabet. Także zły przykład.

  A do gadania że wielu władców było analfabetami podchodziłbym ostrożnie. Czy kogoś, kto potrafi szybko czytać ale za Chiny ludowe nie jest w stanie napisać czegokolwiek, poza własnym podpisem może, nazwiemy analfabetą? Edukacja w średniowieczu wyglądała zupełnie inaczej. Polecam poczytać Pernoud.

  Polubienie

 4. @Szopen

  Rasizm lub jego brak nie ma tu nic do rzeczy.Liczy sie czy teoria jest poprawna a nie czy jest poprawan politycznie.Przynjamniej dla mnie bo widze ze nie dla wszystkich.

  Polubienie

  1. Przecież żartuję. Pilaster swego czasu napisał, że uważa, że obecnie rasy ludzkie nie istnieją. Rushton zaś właśnie jest znany z teorii r-K i zebrał mnóstwo wspierających to faktów (chociaż progreśniacy zapamiętali z tego tylko to, że Rushton mierzył długość za przeproszeniem penisów). Osobiście cenię Rushtona, chociaż nie da się ukryć, że jednak nie jest to naukowiec tego pokroju co Jensen czy nawet Lynn (żeby pozostać w kręgach tych „rasistowskich” naukowców).

   Polubienie

 5. Przy okazji – w Eemianie nie budowano niczego w stylu Gobekli Tepe, takie zabawy wymagały jednak bardziej złożonych struktur społecznych niż środkowopaleolityczne. Zagadka, czemu neolit pojawił się dopiero w holocenie chyba rozwiązana.

  Aha – „druga furtka” nie jest do końca oczywista. Włączanie się w konkurencję wymaga pewnego kulturowego backgroundu na wejściu, bez niego pozostaje strategia typu r nawet przy intensywnych interakcjach.

  Polubienie

  1. w Eemianie nie budowano niczego w stylu Gobekli Tepe,

   Podziwiam pewność siebie. Skąd kmat wie, że nie zbudowano? Niemniej jednak, pilaster podziela tą opinię, chociaż odkrycie „Eemiańskiego” Gobekli Tepe wstrząsnęło by dziejami ludzkiej cywilizacji.

   A dlaczego nie zbudowano?

   Zagadka, czemu neolit pojawił się dopiero w holocenie chyba rozwiązana.

   Bynajmniej. Owszem, Aby przejść do neolitu, potrzebny był nie tylko interglacjalny klimat, ale i odpowiednie struktury społeczne (metaforycznie „Gobekli Tepe”). Takie struktury mogły się jednak wykształcić tylko przy odpowiednio wysokiej gęstości zaludnienia. A taka gęstość mogła w paleolicie wystąpić tylko wobec braku innogatunkowej konkurencji, czyli innych hominidów (Neandertali, Denisowian, etc). Gdyby Holocen spóźnił się o jakieś 100 tys lat, to kolejne gatunki zdążyłyby się już do tego czasu wykształcić i znów żadnego neolitu by nie było.

   Polubienie

  2. Włączanie się w konkurencję wymaga pewnego kulturowego backgroundu na wejściu, bez niego pozostaje strategia typu r nawet przy intensywnych interakcjach.

   Nic podobnego. Różnice kulturowe mogą wpływać na wysokość współczynnika konkurencji c i tym samym opóźniać nadejście kapitalizmu, ale nawet przy stosunkowo niskim c, przejście od strategii r do K nastąpi w absolutnie każdym społeczeństwie, jeżeli tylko osiągnie ono odpowiednią gęstość zaludnienia.

   Polubienie

   1. Podziwiam pewność siebie. Skąd kmat wie, że nie zbudowano?

    Kmat nie wie. Ale o istnieniu alternatywnego wymiaru zamieszka nego przez różowe jednorożce też kmat nie wie.

    A dlaczego nie zbudowano?

    Zapewne za mała komplikacja struktur społecznych w środkowym paleolicie.

    Takie struktury mogły się jednak wykształcić tylko przy odpowiednio wysokiej gęstości zaludnienia. A taka gęstość mogła w paleolicie wystąpić tylko wobec braku innogatunkowej konkurencji, czyli innych hominidów (Neandertali, Denisowian, etc). Gdyby Holocen spóźnił się o jakieś 100 tys lat, to kolejne gatunki zdążyłyby się już do tego czasu wykształcić i znów żadnego neolitu by nie było.

    Dość zaawansowane struktury społeczne wystąpiły jeszcze za czasów konkurencji międzygatunkowej.
    Swoje robi też odległość – im dalej ty wpływ mniejszy.
    Jest jeszcze jedna kwestia – model pilastra w zasadzie opisuje amorficzną populację panmiktyczną. Tymczasem ludzie mają skłonność do tworzenia endogamicznych grup imitujących bariery gatunkowe (bo i co za różnica, czy bariera rozrodcza ma charakter fizjologiczny czy kulturowy).

    Nic podobnego. Różnice kulturowe mogą wpływać na wysokość współczynnika konkurencji c i tym samym opóźniać nadejście kapitalizmu, ale nawet przy stosunkowo niskim c, przejście od strategii r do K nastąpi w absolutnie każdym społeczeństwie, jeżeli tylko osiągnie ono odpowiednią gęstość zaludnienia.

    Teoretycznie tak. Praktycznie to mamy muzułmańskie i cygańskie getta.

    Polubienie

    1. o istnieniu alternatywnego wymiaru zamieszka nego przez różowe jednorożce też kmat nie wie.

     Acha. A jakie jest prawdopodobieństwo istnienia owego wymiaru i jakie jest prawdopodobieństwo istnienia eemiańskiego Gobekli Tepe i które z nich jest znacząco większe?

     Odkrycie eemiańskiego Gobekli Tepe, czy nawet eemiańskiego Jerycha jest owszem mało prawdopodobne, ale nawet nieporównywalne z odkryciem różowych jednorożców. A jak to by była sensacja i jak by się cała archeologia wywróciła na nice 🙂

     ludzie mają skłonność do tworzenia endogamicznych grup imitujących bariery gatunkowe (bo i co za różnica, czy bariera rozrodcza ma charakter fizjologiczny czy kulturowy).

     Takie bariery są w miarę nieprzepuszczalne tylko wtedy, kiedy różnice w poziomie cywilizacyjnym są bardzo duże, a różnica fenotypowa miedzy populacjami oczywista. Tak było np na Tasmanii, gdzie Anglicy się z miejscowymi Aborygenami nie mieszali praktycznie wcale. Ale to był ekstremalny wyjątek. Praktycznie wszędzie indziej mieszanie na styku populacji zachodziło, czasami bardzo intensywne. Nawet w RPA istnieje cała populacja Koloredów – potomków takich bardzo intensywnych związków mieszanych holendersko-hotentockich z XVIII-XIX wieku

     Praktycznie to mamy muzułmańskie i cygańskie getta.

     Które obejmują najbiedniejszą część populacji. Jednak z czasem współczynnik c zadziała i tam. Muzułmanie w Europie już rozmnażają się znacznie mniej intensywnie niż muzułmanie w krajach muzułmańskich.

     Polubienie

     1. Odkrycie eemiańskiego Gobekli Tepe, czy nawet eemiańskiego Jerycha jest owszem mało prawdopodobne, ale nawet nieporównywalne z odkryciem różowych jednorożców. A jak to by była sensacja i jak by się cała archeologia wywróciła na nice

      Wywróciłaby, oczywiście. W końcu byłaby kompletnie nie pasująca do naszej wiedzy o okresie.

      Takie bariery są w miarę nieprzepuszczalne tylko wtedy, kiedy różnice w poziomie cywilizacyjnym są bardzo duże, a różnica fenotypowa miedzy populacjami oczywista.

      E gdzie tam. Najostrzejsze nieciągłości dotyczą zwłaszcza ludów głęboko prymitywnych interagujących z podobnymi sobie. Tak ludność grawecka wytłukła oryniacką, Eskimosi Dorsetów, Jarawa Wielkich Andamańczyków. Skala mieszania na poziomie różnych gatunków Homo. Przy dużej różnicy cywilizacyjnej bardziej rozwinięci wytłuką konkurujących chłopów i wezmą sobie ich baby.
      Zresztą to i tak bez znaczenia, istotne jest ciśnienie wytwarzana przez strefy kontaktu. A tu kwestia, czy mamy do czynienia z populacjami jednego czy więcej gatunków jest właściwie drugorzędna.

      Które obejmują najbiedniejszą część populacji. Jednak z czasem współczynnik c zadziała i tam. Muzułmanie w Europie już rozmnażają się znacznie mniej intensywnie niż muzułmanie w krajach muzułmańskich.

      Zapewne tak. Niemniej pytanie, czemu nie zadziałało od razu.

      Polubienie

     2. Wywróciłaby, oczywiście. W końcu byłaby kompletnie nie pasująca do naszej wiedzy o okresie.

      Nie do końca. W końcu podjęcie jakichś prób przejścia do neolitu nie jest czymś, czego w Eemianie na pewno nie należałoby się spodziewać.

      Przy dużej różnicy cywilizacyjnej bardziej rozwinięci wytłuką konkurujących chłopów i wezmą sobie ich baby.

      Czyli się wymieszają 🙂

      Polubienie

     3. Nie do końca. W końcu podjęcie jakichś prób przejścia do neolitu nie jest czymś, czego w Eemianie na pewno nie należałoby się spodziewać.

      Może i nie. Ale byłaby czymś dużo mniej prawdopodobnym. Już pod koniec lodowca ludzie bawili się w dość szerokie projekty społeczne, jak choćby te malowane jaskinie. W Eemianie niezbyt, to jeszcze nie był ten etap.

      Czyli się wymieszają 🙂

      Bez większego znaczenia. Wymieszają, po czym podzielą na nowe konkurujące plemiona. Podstawowa różnica między Eemianem a holocenem to to, że w Eemianie konkurowały grupy różnych gatunków, a w holocenie jednego. Biorąc pod uwagę, że konkurencja wewnątrzgatunkowa jest zwykle większa niż międzygatunkowa, w holocenie właściwie było trudniej.

      Polubienie

     4. . Już pod koniec lodowca ludzie bawili się w dość szerokie projekty społeczne, jak choćby te malowane jaskinie. W Eemianie niezbyt,

      A jakie niby to jaskinie mogliby malować w Eemianie? A jakby malowali, toby te malunki przetrwały do dzisiejszych czasów w takiej samej formie jak malunki ze schyłku paleolitu?

      Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s