Redukując złożoność

Czym nauka różni się od pseudonauki? Jedną z podstawowych cech stawiających je w opozycji wobec siebie, jest kwestia pojęć, którymi jedna i druga się posługują. W nauce są one ścisłe, jednoznacznie i ilościowo zdefiniowane, a cały problem przedstawia się za pomocą określonego modelu matematycznego. Przy takich a takich założeniach, daje on określone wyniki, które później można zweryfikować empirycznie. Pseudonaukę łatwo zaś rozpoznać po nieprecyzyjnym języku, niedookreślonych pojęciach i starannym unikaniu jakichkolwiek konkretnych danych ilościowych. Kreacjonizm w niczym się nie wyłamuje z tego schematu. Nie dość, że nie tworzy on jakiejś jednej spójnej, może i błędnej, ale jednak spójnej i jednoznacznej teorii, to jeszcze słownictwo używane w kreacjonistycznej propagandzie należy do sfery alegorii, metafor, przenośni, porównań i innych typowych dla poezji środków wyrazu, na pewno jednak nie do nauki. W poprzednim eseju na ten temat omawialiśmy „cechę projektu”, jedno z takich używanych w kreacjonistycznej poezji sformułowań. Znamienne jest, że, aby w ogóle móc o czymś pisać, autor musiał, nie oglądając się na kreacjonistów, sam ową „cechę projektu” zdefiniować. W eseju niniejszym, zajmiemy się innym wyrażeniem, bardzo wśród wyznawców sekty kreacjonistycznej popularnym, za pomocą którego, często usiłują zwodzić niezorientowaną w sprawie publikę. To tak zwana „nieredukowalna złożoność” (z angielskiego „Irreducible Complexity” – IC).


Jak zwykle, kiedy ma się do czynienia z sektą kreacjonistyczną, niemożliwością jest dowiedzenie się co dokładnie to pojęcie oznacza, jak się IC mierzy i w jakich jednostkach się ono wyraża. Kreacjoniści poprzestają na ogólnym sformułowaniu, że układ nieredukowalnie złożony składa się z wielu części, z których usunięcie choćby jednej, całkowicie uniemożliwia „prawidłowe funkcjonowanie” owego układu. W konsekwencji, według kreacjonistów, układ IC nie mógłby powstać w drodze ewolucji darwinowskiej, czyli, co dla członków sekty jest tożsame, „w drodze przypadku”. W tak bardzo nieprecyzyjnych sformułowaniach kryje się oczywiście wiele pułapek i niejawnych założeń.


Przede wszystkim nie pada żadne wyjaśnienie, czym jest owo „prawidłowe funkcjonowanie”. Prawdziwym wyrobom inteligentnego projektanta, produktom inżynierskim, zwykle można to jednoznacznie przypisać, chociaż archeolodzy nieraz jednak mają z tym problemy. Dla organizmów żywych „prawidłowe funkcjonowanie” jest jednak praktycznie niemożliwe do określenia. Żaden organ, czy proces biochemiczny, nie istnieje w przyrodzie ożywionej sam przez się i sam dla siebie. Podstawową i właściwie jedyną funkcją żywego organizmu, jest bowiem sprawne, a najlepiej sprawniejsze niż u innych organizmów, powielenie swoich genów. Zatem „prawidłowe funkcjonowanie” jakiejkolwiek cechy danego organizmu, można zdefiniować wyłącznie przez wpływ, jaki ma ona na jego sukces rozrodczy. Wpływ ten może być negatywny, czyli organizm posiadający dana cechę ma średnio mniej potomstwa od rywali, wtedy cecha jest usuwana przez dobór, neutralny, czyli cecha nie wpływa na sukces rozrodczy, bądź pozytywny – cecha zwiększa sukces rozrodczy, zatem przez dobór jest utrwalana.


Możemy zatem stwierdzić, że dana nieredukowalnie złożona cecha „funkcjonuje prawidłowo” wtedy i tylko wtedy, kiedy zwiększa ona sukces rozrodczy jej nosiciela. A na czym wtedy polega jej nieredukowalność? Ano na tym, że pozbawiona jakiegokolwiek elementu, cecha owa przestaje ów sukces zwiększać. Nie proporcjonalnie, a tym bardziej nie liniowo, do ubytku owych elementów, ale natychmiastowo, do zera. Stopień nieredukowalnej złożoności byłby natomiast minimalną liczbą cech składowych – subcech, niezbędnych cesze nadrzędnej, aby ową funkcję zachowywała.

Autor musi w tym momencie przyznać, że wyprowadzając powyżej ścisłą definicję nieredukowalnej złożoności, zrobił to z tzw. mieszanymi uczuciami. Ryzyko, że wobec braku jakiegokolwiek zaplecza myślowego polskich kreacjonistów, podchwycą oni, to, co wyżej napisano i spróbują wykorzystać w swojej propagandzie, jest całkiem spore. No, ale obawy tego rodzaju nie powinny krępować działalności intelektualnej. W dodatku, jak się dalej przekonamy, kompletnie nic im z tego nie przyjdzie.


Kolejną rafą umysłową, o którą rozbija się propaganda wyznawców kreacjonizmu, jest, niczym nie poparte przekonanie, że, jeżeli już jakaś pozytywna cecha jest nieredukowalnie złożona, to nie mogła ona powstać w wyniku ewolucji darwinowskiej, czyli, przypomnijmy, dla wyznawców kreacjonizmu, drogą „przypadku” i, co jest kolejnym nieuprawnionym wnioskowaniem, że, skoro już nie mogła, to …musiała zostać zaprojektowana, mimo że to ostatnie w żaden sensowny sposób nie wynika z tego pierwszego. W końcu istnieją inne niż darwinowska teorie ewolucji, różne też dają wyniki przy tych samych założeniach. To, co dla darwinizmu jest niemożliwe, mogłoby okazać się dopuszczalne w teorii lamarkistowskiej, czy hoylistycznej.


Zresztą nie trzeba odwoływać się tak daleko. Znacząca większość tego, co kreacjoniści w różnych okresach podawali za „nieredukowalnie złożone”, w tym praktycznie wszystkie organy makroskopowe, jak oczy, czy skrzydła, okazało się być jak najbardziej redukowalne. Drobne uszkodzenia, czy ubytki w tych organach, ograniczają, co prawda ich przydatność w zwiększeniu sukcesu rozrodczego, ale nie redukują korzyści dostosowawczej z ich posiadania od razu do zera. Świadomi bezskuteczności swoich wysiłków na tym polu, przywódcy sekty przerzucili się na opiewanie nieredukowalności na poziomie molekularnym, biochemicznym i jednokomórkowym, gdzie obnażanie ich kłamstw jest trudniejsze i wymaga bardziej zaawansowanego aparatu pojęciowego, zatem jest szansa, że nie wszyscy zrozumieją wywody naukowców i jeżeli nawet nie uwierzą do końca sekcie, to przynajmniej pozostaną w wątpliwościach.


Mimo tych przeszkód i tak okazało się, że przynajmniej część nieredukowalności na tym polu, również została zredukowana. No, ale część, to bynajmniej nie wszystkie. Można by w tym miejscu pójść na łatwiznę i oznajmić, że nauka w końcu zredukuje wszystkie kreacjonistyczne nieredukowalności. Takie prorokowanie, byłoby jednak czynnością sprzeczną z duchem nauki. Dlatego jednak na tą łatwiznę nie pójdziemy, za to zastanowimy się, jakie byłyby konsekwencje istnienia prawdziwej nieredukowalnej złożoności. Czy stanowiłaby ona kłopot dla syntezy neodarwinowskiej, jak twierdzą kreacjoniści?

Otóż nie. Żywienie takiej nadziei jest jeszcze jednym dowodem na to, jak kompletnie kreacjoniści nie rozumieją nauki i teorii, której tak nienawidzą. Istnieją bowiem, co najmniej dwa sposoby, w jakie w darwinowskiej teorii ewolucji, nieredukowalnie złożony, w sensie zdefiniowanym wyżej, organ, czy proces, mógłby się pojawić.


Pierwszy z nich, to tradycyjny darwinowski dobór naturalny. Organ, dzisiaj mogący być uznany za nieredukowalnie złożony, ma za sobą długą ewolucyjną historię, w trakcie której, poszczególne składowe cechy IC, początkowo niezbyt dopasowane do siebie i mogące funkcjonować niezależnie, stopniowo koewoluowały w stronę „zacieśnienia współpracy” co odbywało się kosztem utraty możliwości bytu niezależnego od pozostałych składników IC. Ten mechanizm tłumaczy, dlaczego gęś po wyrwaniu lotek nie jest w stanie oderwać się od ziemi, chociaż, jak widać na przykładzie nietoperzy, do latania, ani lotki, ani żadne inne pióra nie są tak naprawdę niezbędne. Przodkowie gęsi mogli latać i bez wykształconych lotek, gęś natomiast już nie potrafi.

Dobór zatem, bardzo dobrze wyjaśnia istnienie pozornej IC na poziomie makroskopowym. A jak to wygląda w, szczególnie upodobanej sobie przez kreacjonistów, skali mikro? W świecie jednokomórkowców? Prawdziwą niespodzianką będzie to, że decydującą rolę odgrywa tutaj tak na wszystkie strony fetyszyzowany przez kreacjonistów …przypadek.


Aby to zrozumieć rozpatrzmy jakiś konkretny, realistyczny przykład. Mamy populację jakiś jednokomórkowców, niech będą to, dla uproszczenia, organizmy haploidalne, o wielkości miliona genotypów, co w świecie drobnoustrojów jest raczej skromną liczbą. Mamy jakąś cechę A nieredukowalnie złożoną, niech to będzie ulubiona przez wyznawców sekty wić bakteryjna. Składa się ona z iluś tam, powiedzmy n subcech a, b, c, d, e…, z których każda osobno jest neutralna, a które dopiero złożone wszystkie razem do kupy, dadzą nam cechę, która zwiększy dostosowanie organizmu i tym samym na mocy doboru naturalnego zostanie utrwalona w populacji. No, ale żeby dobór mógł zrobić swoje, musi pojawić się w populacji przynajmniej jeden osobnik, który będzie posiadał wszystkie składniki danej cechy. I wszystkie one, jako że dobór nie zaczął jeszcze działać, muszą się pojawić u niego …przypadkiem.


W kreacjonistycznej propagandzie jest to przedstawione zwykle w sposób następujący. Załóżmy, że prawdopodobieństwo samoistnego powstania subcechy a wynosi 1/100 000, co jest typowym tempem mutacji spotykanym w przyrodzie. No, ale przecież sama tylko podcecha a do uruchomienia doboru nie wystarczy. Potrzebna jest jeszcze subcecha b. Prawdopodobieństwo jej pojawienia się to również 1/100 000. No i jeszcze kolejne subcechy, c, d, e…, każda z prawdopodobieństwem 1/100 000. Prawdopodobieństwo, że ileś tych cech przypadkowo pojawi się w jednym organizmie razem, równa się iloczynowi tych wszystkich prawdopodobieństw, czyli wynosi (1/100 000)^n, gdzie n jest liczbą subcech a, b, c, d, e… potrzebnych do stworzenia, jednej nieredukowalnie złożonej i prawidłowo funkcjonującej cechy A. Łatwo policzyć, że nawet dla stosunkowo niskich n, np. n=10 (więcej składowych jakiejś cechy IC kreacjoniści zwykle nie przytaczają), prawdopodobieństwo to wynosi 1:10^50, co nawet w świecie drobnoustrojów jest liczbą kosmicznie małą. Dla porównania liczba wszystkich atomów na Ziemi wynosi mniej więcej 1,33*10^50. Zatem, zgodnie z kreacjonistycznym dogmatem, „przypadkowe” pojawienie się cechy IC złożonej nawet tylko z 10 subcech neutralnych jest „niemożliwe”.


Na czym polega oszustwo w tym „rozumowaniu”? Oczywiście na przyjęciu, że mamy do czynienia z losowaniem ze zwracaniem, czyli założeniu, że z każdym kolejnym pokoleniem, mutacje zaczynają się „od nowa”, „nie pamiętając” wyników mutacji w poprzednim pokoleniu, tak jak rzuty monetą, czy kostką do gry nie pamiętają wyników rzutów poprzednich. Tak, owszem, działa dryf genetyczny, ale w tak gigantycznych populacjach, możemy go całkowicie w naszych rozważaniach pominąć. Mutacje zaś tak nie działają. Wyznawcy kreacjonizmu, świadomie pomijają fakt, że organizmy żywe się ..rozmnażają. Rozmnażają z dziedziczeniem cech, także tych zmutowanych.

W naszym konkretnym przykładzie w pierwszym pokoleniu spośród miliona osobników, pojawi się 10 z mutacją a, 10 z mutacją b, 10 z mutacją c, etc. Oczywiście nie będą to te same osobniki, ale, tak samo jak wszystkie pozostałe, powielą się w kolejnym pokoleniu. Wśród potomstwa poprzednio niezmutowanych bakterii znów zajdą mutacje i w następnym pokoleniu będziemy mieli już 20 (dokładnie 19,9999) osobników z cechami a, b, c, d… etc Dokładny wzór na tempo takiej ewolucji neutralnej został przez autora wyprowadzony w eseju „Ewolucja – siła przypadku” i wygląda on następująco


T = -ln((P-Q*P)/P)/P


Czyli przy prawdopodobieństwie mutacji równym P (u nas 1/100 000), po T pokoleniach, odsetek genotypów z tą cechą wyniesie Q.

Aby zatem zorientować się, ile w danej populacji o ogólnej liczebności N (w naszym przykładzie – milion) znajdzie się osobników, które równocześnie posiadają wszystkie n składowych cechy IC, należy dokonać mnożenia:


N*Q^n <= prawidłowy model


A nie, jakby chcieli kreacjoniści

N*P^n <= błędny model kreacjonistyczny


Na poniższym wykresie przedstawiono liczbę pokoleń, po których poziom obecności n neutralnych subcech a, b, c, d, e… cechy nieredukowalnie złożonej, których prawdopodobieństwo przypadkowego pojawienia się wynosi, dla każdej z osobna P, osiągnie taką wartość Q, że w populacji miliona osobników pojawi się przynajmniej jeden, który będzie posiadał je wszystkie i tym samym dobór naturalny będzie mógł wystartować i ową cechę IC utrwalić.

IC 1

Jak widać, nawet dla bardzo dużych n, rzędu 50, liczba pokoleń, po których cecha IC musi się, przynajmniej u jednego osobnika, pojawić, sięga ok. 140 000 pokoleń, czyli dla bakterii jest to kwestia najwyżej …kilku lat. Cecha IC, wbrew wszelkim pozorom i biadoleniom kreacjonistów, pojawia się …przypadkiem.


Czy istnieje jakaś granica złożoności cechy IC, powyżej której opisany mechanizm nie będzie w stanie jej wygenerować? Oczywiście tak. Tę granicę tworzą mutacje wsteczne, które do tej pory w naszym rozumowaniu ignorowaliśmy. Skoro jednak istnieje niezerowe prawdopodobieństwo spontanicznego pojawienia się jakiejś cechy w wyniku mutacji, tak samo istnieje niezerowe prawdopodobieństwo tejże cechy zaniku. W rezultacie tego zjawiska, częstość Q danej cechy nie rośnie asymptotycznie do jedności, ale stabilizuje się na pewnym poziomie. Poziom ten, jak już autor opisał w eseju „Ewolucja – siła przypadku” wynosi


Qr= P1/(P1+P2)

Gdzie P1 oznacza prawdopodobieństwo spontanicznego pojawienia się danej cechy, a P2 jej zaniku. Jeżeli założymy, że P2=k*P1, to równowagowa częstość wyniesie


Qr= 1/(1+k)

Zatem, zgodnie z tym, co napisano wyżej, minimalna wielkość populacji niezbędna, aby pojawił się w niej przynajmniej jeden osobnik posiadający, złożoną z n neutralnych subcech, cechę IC wynosi:

N = (1+k)^n

Zakładając, że k=1, czyli ze prawdopodobieństwo mutacji w obie strony jest takie samo i wiedząc, że populacja bakterii na Ziemi jest rzędu 10^30, maksymalny możliwy teoretycznie stopień nieredukowalnej złożoności wynosi około … 100 (słownie sto), czyli dużo więcej, niż kreacjoniści w swoich najbardziej desperackich opracowaniach sugerują. Zaś dla naszej wyjściowej, skromnej milionowej populacji maksymalny stopień IC wynosi około 20, czyli jest i tak większy od kreacjonistycznych postulatów.

W powyższym rozumowaniu przyjęliśmy, że wszystkie subcechy wchodzące w skład cechy IC są neutralne. Co jednak będzie wtedy, kiedy neutralne nie będą? Kiedy przynajmniej część z nich, będzie …obniżać dostosowanie nosiciela? W takiej sytuacji oczywiście uruchamia się dobór, który negatywną subcechę próbuje z populacji usuwać. Ponieważ jednak nadal pojawia się ona w postaci mutacji, również w tym przypadku dochodzi do pewnego stanu równowagi, chociaż na niższym niż dla czystego mutacjonizmu, poziomie. Odpowiednie modele można znaleźć w eseju „Ewolucja – siła konieczności”, tutaj przedstawimy tylko gotowy wynik w postaci wykresu. Pokazano na nim, ile w milionowej populacji znajduje się nosicieli negatywnej subcechy, w zależności od tego, jak bardzo owa subcecha obniża dostosowanie.

IC 2

I znów widać, że, dopóki obniżenie dostosowania nie jest zbyt duże, w populacji znajduje się całkiem sporo jej nosicieli i cecha IC nadal może się pojawić. Sprawa pogarsza się gwałtownie, dopiero wtedy, kiedy w skład cechy IC mają wchodzić więcej niż dwie negatywne subcechy. Dostosowanie takich podwójnych nosicieli obniża się wtedy dość gwałtownie i ich ilość w populacji spada poniżej rozsądnych, umożliwiających pojawienie się cechy IC, wartości.

Reasumując, nawet prawdziwa, czysta cecha nieredukowalnie złożona, wymagająca samorzutnego, przypadkowego pojawienia się wielu (nawet kilkudziesięciu) elementów składowych, które dopiero wszystkie razem dają ewolucyjną korzyść, a brak choćby jednego z nich całkowicie owo dostosowanie anihiluje, jest jak najbardziej możliwe, nie tylko w drodze doboru, ale także w drodze czystego przypadku, także wtedy, kiedy jedna, czy dwie z tych składowych są nawet już nie neutralne, ale szkodliwe. Jak wszystkie działy nauki, także rachunek prawdopodobieństwa działa przeciwko kreacjonistycznym wymysłom.

 

O kreacjonizmie także:

 

Starcie tytaniąt

Na bezdrożach kreacjonizmu

Nie taki wyrośnięty wyrostek

Naukawe hipotezy kreacjonizmu

Kreacjonistyczna (dez)informacja

Projektant niezbyt inteligentny

Zaprojektowane światy

 

59 myśli na temat “Redukując złożoność

 1. Od czasu bliższego przyjrzenia się sporom ewolucjonizm / kreacjonizm zastanawiało mnie : czemu ideologiczne podejście do omawianego tematu wielu osobom uniemożliwia przyjęcie obecnie obowiązującego w świecie nauki racjonalnego wyjaśnienia złożoności życia bilogicznego na Ziemi czyli wlaśnie teorii ewolucji. Dlaczego tworzą mur odgradzający naukę od religijnego teologicznego spojrzenia? Wszak lęk, który pojawia się u takich osób, że skoro ewolucja zachodzi, to Bóg nie istnieje jest , moim zdaniem, wyrazem braku ufności i dojrzałości w wierze. Dlaczego u takich osób znależienie szczątków dinozaurów kłóci się, zadaje kłam świadkom Zmartwychwstania? Nie rozumiem.

  Polubienie

  1. No właśnie… :)Warto zawsze przypominać, że kreacjonizm ( w tym sensie, w jakim go tutaj omawiamy, jako zaprzeczanie nauce i jej ustaleniom) jest sektą protestancką, heretycką.Nauka prawowitego Kościoła zawsze podkreśla i podkreślała, że żadnych sprzeczności między Prawdą objawioną, a Prawdą naukową nie ma i być nie może, bo obie one są częscią Prawdy w ogólniejszym sensie.Jeżeli komuś się wydaje że taka sprzeczność występuje, to jest to w najlepszym przypadku złudzenie, w najgorszym (z tym mamy do czynienia jak mi się zdaje w sekcie kreacjonistów) celowe zwodzenie. Nie wierzę bowiem, żeby taki np Maciej Giertych nie wiedział, co to jest „gen”Postawa zefcia, (teraz sa takie prawa i taki Wszechświat, przed upadkiem były inne prawa i inny Wszechswiat) chociaż wydaje mi się dziwna, ekstrawagancka i „nadmiarowa” jest, w przeciwieństwie do propagandy sekciarzy, spójna, konsekwentna i uczciwa.

   Polubienie

   1. Ale przecież kreacjoniści nie twierdzą, że istnieje sprzeczność między prawdą naukową a prawdą religijną. Według nich darwinizm jest po prostu nieprawdziwy.No chyba, że chcemy koncepcję NOMA rozumieć tak szeroko, że w ogóle żadna teoria naukowa (nawet błędna) nie może być sprzeczna z prawdami wiary. Ślady takiej interpretacji widziałem w Twoich niektórych wypowiedziach, popraw jeśli się mylę.Czy np. teoria „w I wieku n.e. w Imperium Rzymskim nie stosowano kary śmierci” nie jest teorią naukową? Jest ona oczywiście błędna, co można zweryfikować archeologicznie, ale nie jest ‚not even wrong’ – można określić pewne konkretne przewidywania z niej wynikające.Aaaa – i jeszcze na koniec odpowiem na pytanie, które często zadajesz – dlaczego kreacjoniści tak lubią Hoyle’a mimo że jego teoria wyklucza jakąkolwiek kreację. Otóż jeśli weźmiemy z Hoyle’a tylko matematyczny wywód o tym, że ewolucja darwinistyczna jest skuteczna tylko w obrębie małych taksonów, a odrzucimy wieczność Wszechświata i zjawisko panspermii, to zostają nam „baranimy” o niewyjaśnionym pochodzeniu.

    Polubienie

    1. > Ale przecież kreacjoniści nie twierdzą, że istnieje> sprzeczność między prawdą naukową a prawdą religijną.> Według nich darwinizm jest po prostu nieprawdziwy.Nieprawdziwy, ponieważ sprzeczny z ich dogmatami religijnymi, a nie prawdziwy z powodów merytorycznych, o których przeciez, jeżeli w ogóle się wypowiadają, to błędnie.Owszem, częśc z nich UDAJE, że chodzi im tylko o kontrowersję wewnątrzanukową, ale łatwo ich przygwoździć, że przecież nie neguja oni tylko darwinizmu, ale takze np geologię, fizykę jądrową, paleontologię, oceanologię, meteorologię, astronomię, termodynamikę, archeologię etc, etc.Odrzucają naukę jako CAŁOŚĆ.> No chyba, że chcemy koncepcję NOMA rozumieć tak szeroko,> że w ogóle żadna teoria naukowa (nawet błędna) nie może> być sprzeczna z prawdami wiary. Ślady takiej interpretacji> widziałem w Twoich niektórych wypowiedziach, popraw jeśli> się mylę.Nie mylisz się. Nawet błędna teoria nie moze byc sprzeczna z objawieniem. Z jednym zastrzeżeniem, musi to byc TEORIA, czyli jakiś spójny i niesprzeczny wewnętrznie materialistyczny model rzeczywistosci. A nie jakieś mitologie, czy luźne koncepcje starszego pana :)> Aaaa – i jeszcze na koniec odpowiem na pytanie, które> często zadajesz – dlaczego kreacjoniści tak lubią Hoyle’a> mimo że jego teoria wyklucza jakąkolwiek kreację. Otóż> jeśli weźmiemy z Hoyle’a tylko matematyczny wywód o tym,> że ewolucja darwinistyczna jest skuteczna tylko w obrębie> małych taksonów, a odrzucimy wieczność Wszechświata i> zjawisko panspermii, to zostają nam „baranimy” o> niewyjaśnionym pochodzeniu.Poniekąd. Jednak jakoś nikt, ani Hoyle, ani tym bardziej kreacjoniści, nigdy nie zakreślił gdzie te granice pomiędzy „baraminami” przebiegają. Jezeli nie na poziomie gatunku (a tak twierdzi większosć źródeł kreacjonistycznych), to …nigdzie. Wszystkie bowiem taksony powyżej gatunku sa wyodrębnione sztucznie i arbitralnie, a sensu biologicznego nabierają tylko przy założeniu, ze są grupami monofiletycznymi, czyli przy założeniu, że ewolucja faktycznie zaszła. 🙂

     Polubienie

     1. Profesor i Kościół mają rację – współczesne nauki ścisłe mają głęboko gdzieś Prawdę. Liczą się tylko modele matematyczne i sprawdzanie, na ile dokładnie opisują świat. Ot, chociażby model ptolemejski opisywał dokładniej zachowanie się planet w układzie słonecznym od modelu kopernikańskiego. Mimo to, ten drugi był bliższy Prawdy. Współczesna nauka nie podaje, jak wybrać ten jeden poprawny model spośród nieskończenie wielu lokalnie równoważnych (lokalnie izomorficznych) modeli. Wiadomo już dziś, że istnieje cała masa modeli (continuum), opisywanych różnymi dodatkowymi parametrami, które lokalnie dają wyniki praktycznie nierozróżnialne empirycznie od OTW. Podobnie, jak OTW oddawała lokalnie bardzo dokładnie model newtonowski. Przypomina to takie oglądanie krzywej z coraz większej odległości. Najpierw widzimy prostą (odcinek). Gdy trochę się oddalimy, widzimy kawałek okręgu. Jeśli zabrniemy dalej, to okazuje się, że to nie okrąg, tylko parabola o krzywiźnie w danym punkcie jak ten okrąg – lokalnie przybliżająca okrąg, i tak w nieskończoność.

      Polubienie

     2. > Profesor i Kościół mają rację Albo albo. To co gada Jaroszyński jest w oczywisty sposób sprzeczne z nauką Kościoła, która twierdzi, że nauki empiryczne są drogą do poznania Prawdy.> – współczesne nauki ścisłe> mają głęboko gdzieś Prawdę. Liczą się tylko modele> matematyczne i sprawdzanie, na ile dokładnie opisują> świat. Czyli to które są dokładniejsze, czyli bliższe prawdy> Ot, chociażby model ptolemejski opisywał dokładniej> zachowanie się planet w układzie słonecznym od modelu> kopernikańskiego. Nic podobnego. Gdyby tak było, model kopernikański nigdy by się nie przyjął. Model Kopernika opisywał zachowanie planet równie dobrze jak model Prolemeusza, był od niego nieco prostszy (brak ekwantu), a co najważniejsze dawał się rozbudowywac i modyfikować (np o orbity eliptyczne Keplera) w stopniu znacznie większym niż model Ptolemeusza, którego jakakolwiek większa niż manipulacja położeniem ekwantu zmiana, prowadziła do całkowitego rozsypania się (epicykle i dyferensy przestawały na siebie zachodzić.)

      Polubienie

     3. To, że coś jest dokładniejsze, to jeszcze nie znaczy, że jest bliższe prawdy. Można proponować różne cudaczne, abstrakcyjne modele, z całą masą parametrów swobodnych, które sobie następnie dofitujemy. I co gorsza – mogą być one pozbawione związków z rzeczywistością, mogą nie posiadać sensu fizycznego. Tego typu modelowanie często jest uprawiane u przedstawicieli politechnik, którzy nie wnikając w istotę rzeczy tworzą przybliżenia służące jedynie do prognozowania zachowań złożonych układów. Wśród keynsistowskich ekonomistów nastawionych matematycznie, też mamy modele gospodarki zawierające po 2500 parametrów, które służą np. do przewidywania wpływów do budżetu.

      Polubienie

     4. > Można proponować różne cudaczne,> abstrakcyjne modele, z całą masą parametrów swobodnych,> które sobie następnie dofitujemy. I co gorsza – mogą być> one pozbawione związków z rzeczywistością, Od tego jest eksperyment i pomiar, aby spośród modeli wyłuskać te zgodne z rzeczywistością.Zresztą w naszym konkretnym przypadku proszę wskazać elementy modelu niezgodne z rzeczywistoscią :(> Tego typu modelowanie często> jest uprawiane u przedstawicieli politechnik, którzy nie> wnikając w istotę rzeczy tworzą przybliżenia służące> jedynie do prognozowania zachowań złożonych układów. Na czym polega wnikanie w istotę rzeczy? Czym w tym przypadku jest istota rzeczy? Czuciem i wiarą? 🙂

      Polubienie

   2. > Postawa zefcia, (teraz sa takie prawa i taki Wszechświat,> przed upadkiem były inne prawa i inny Wszechswiat) chociaż> wydaje mi się dziwna, ekstrawagancka i „nadmiarowa” jest,> w przeciwieństwie do propagandy sekciarzy, spójna,> konsekwentna i uczciwa.No dla mnie nie do końca .Dlatego właśnie pod Twoim poprzednim artykułem formułuję jego ( Zefcia) stanowisko ze znakiem zapytania. Nie zechciał na nie odpowiedzieć ale przyjmijmy , że by je potwierdził. Mi nasuwajasię kolejne pytania i wątpliwości. Na początek dwa , uważam , że kluczowe:- jeżeli przed upadkiem był inny Wszechświat, inne prawa i inna fizyka – niemożliwa do poznania dla ludzi żyjących po Adamie – to dlaczego w Słowie mamy wyraźną wskazówkę o możliwości poznania budowy tegoż Wszechświata?- jeżeli przed upadkiem Stworzenie Świata i człowieka nastąpiło w inny ( jaki) sposób – to czy po grzechu, skoro Zefciu twierdzi, że ewolucja zachodzi, zaistnienie życia, byt, egzystencja pierwszych ludzi została zainicjowanana niejako na nowo?

    Polubienie

 2. Ja raczej traktuję redukcjonizm jako pogląd stwierdzający, że można wywieść całkowitą wiedzę o działaniu i własnościach systemu, znając pełną wiedzą i wszelkie prawa rządzące ruchami / oddziaływaniami (?) między składnikami systemu. Tak np. atom wodoru możemy redukcjonistycznie określić jako zbiór 2 elementów: protonu i elektronu – o kilku charakterystycznych własnościach: masach, ładunkach, spinach, położeniach oraz pędach w pewnej chwili t. Być może potrzebna jest informacja o rozmiarach geometrycznych i kształtach składników (są kulami, punktami materialnymi ?). Redukcjonizm powiada, że jeśli uwzględnimy wszystkie składniki, ich własności oraz prawa natury, będziemy w stanie symulować matematycznie zachowanie się systemu. Ale jakże obrazoburczym jest pogląd, że człowiek jest zbiorem atomów. Komputer też jest, ale jakoś dziwnym trafem nie wykazuje cech typowo człowieczych. Komputer nie ma świadomości, nie wie, co to miłość. To na pewno nie jest jakiś tam ruch atomów, czy zsynchronizowany system fal depolaryzacyjnych w membranach aksjonów. Teraz pytanie: które stanowisko daje więcej informacji (np. w bitach): redukcjonizm mikrofizykalistyczny, czy też makroskopowe podejście fenomenologiczne ? A teraz pytanie: autor owego bloga jest redukcjonistą, czy może emergentystą / holistą ?

  Polubienie

  1. > . Ale> jakże obrazoburczym jest pogląd, że człowiek jest zbiorem> atomów. Komputer też jest, ale jakoś dziwnym trafem nie> wykazuje cech typowo człowieczych.Komputer jest zbiorem innych atomów połączonych w inny sposób.> To na pewno nie jest> jakiś tam ruch atomów, czy zsynchronizowany system fal> depolaryzacyjnych w membranach aksjonów.A co to jest w takim razie?

   Polubienie

   1. Właśnie sęk w tym, że są to pojęcia nieredukowalne – tak samo, jak umysł nie jest tym samym, co materialny rozum. Tu nie można zrobić dedukcyjnego przejścia tak, jak w przypadku przejścia od mikro-fizyki statystycznej do termodynamiki fenomenologicznej, gdzie temperaturę, gęstość, ciśnienie utożsamia się z parametrami rozkładów statystycznych opisujących rozrzut prędkości cząsteczek gazu. Podobny numer robi się w przypadku przejścia od mechaniki kwantowej opartej o równanie Schroedingera, do praw ruchu Newtona. Po prostu – wychodząc z równania Schroedingera opisuje się ewolucję paczki falowej i dedukuje, że dla dużych obiektów, średnie położenie paczki podlega prawom Newtona. I rzecz bardzo ważna – to nie jest tak, że emocji, uczuć, czy funkcji umysłu nie jesteśmy w stanie zasymulować, bo komputery / mózgi nie posiadają wystarczającej mocy obliczeniowej. Nawet, gdyby sam Bóg użył zasad redukcji i opisu matematycznego dla atomów i zasymulował w swoim nieskończonym umyśle działanie człowieka począwszy od modelu standardowego, to jako rozwiązanie nie uzyskałby człowieka.

    Polubienie

    1. > I rzecz bardzo ważna – to nie jest tak, że emocji, uczuć,> czy funkcji umysłu nie jesteśmy w stanie zasymulować, bo> komputery / mózgi nie posiadają wystarczającej mocy> obliczeniowej. Nawet, gdyby sam Bóg użył zasad redukcji i> opisu matematycznego dla atomów i zasymulował w swoim> nieskończonym umyśle działanie człowieka począwszy od> modelu standardowego, to jako rozwiązanie nie uzyskałby> człowieka.A jeżeli, po uzyskaniu odpowiedniej mocy obliczeniowej, takiej symulacji uda się dokonac i powstanie SI, to kreacjonista zmieni zdanie, czy nie zmieni?

     Polubienie

     1. Jestem spokojny o to, bo wierzę, że nigdy się to nie stanie. Proszę sobie wyobrazić, ilu atomów budujących komputer należałoby użyć do zasymulowania chociażby x-owej składowej pędu pojedynczego atomu ludzkiego ciała? 10^15 ? A może więcej? Do budowy takowego komputera należałoby zużyć materię znajdującą się w całej Drodze Mlecznej, zaś do jego zasilenia potrzebna byłaby cała energia zawarta w galaktyce Andromedy. Już prędzej taki komputer zapadłby się pod własnym ciężarem, zamieniając się w czarną dziurę. Podobnie, kłopotliwy problem powstałby, gdyby jakiś szalony naukowiec postanowił stworzyć atomową kopię danego człowieka – atom w atom. Tego typu sobowtór stworzony przez człowieka nie posiadałby jednak duszy, tylko byłby bezrozumnym zombie.

      Polubienie

     2. > Jestem spokojny o to, bo wierzę, że nigdy się to nie> stanie.Czyli, jezeli SI, wbrew nadziejom kreacjonisty, jednak powstanie, to kreacjonista zmieni zdanie, czy nie zmieni?> Podobnie, kłopotliwy problem powstałby, gdyby jakiś> szalony naukowiec postanowił stworzyć atomową kopię danego> człowieka – atom w atom. Tego typu sobowtór stworzony> przez człowieka nie posiadałby jednak duszy, tylko byłby> bezrozumnym zombie.Czyli zdaniem kreacjonisty, zachowanie takiej kopii bardzo różniłoby się od przecietnego ludzkiego zachowania? Jakby kreacjonista spotkawszy taką istotę na ulicy odróżnil ją od człowieka?

      Polubienie

  2. > stanie symulować matematycznie zachowanie się systemu. Ale> jakże obrazoburczym jest pogląd, że człowiek jest zbiorem> atomów. Komputer też jest, ale jakoś dziwnym trafem nie> wykazuje cech typowo człowieczych. Komputer nie ma> świadomości, nie wie, co to miłość. To na pewno nie jest> jakiś tam ruch atomów, czy zsynchronizowany system fal> depolaryzacyjnych w membranach aksjonów. Teraz pytanie:> które stanowisko daje więcej informacji (np. w bitach):> redukcjonizm mikrofizykalistyczny, czy też makroskopowe> podejście fenomenologiczne ?A czym jest szympans albo delfin? Albo chociaż pies lub kot?

   Polubienie

   1. Jest zbiorem atomów + nieśmiertelną duszą. Bez duszy byłby tylko organicznym komputerem, względnie jakimś zombie. Dzięki duszy posiada dodatkowo rozum i emocje. A tu mam bat na scjentystyczne zapędy pilastra: http://tiny.pl/hpdhv

    Polubienie

    1. > Jest zbiorem atomów + nieśmiertelną duszą. Bez duszy byłby> tylko organicznym komputerem, względnie jakimś zombie.> Dzięki duszy posiada dodatkowo rozum i emocje.Czy ryby, dżdżownice i bakterie też mają nieśmiertelne dusze? > http://tiny.pl/hpdhvCzy za fasadą słów jest tam jakakolwiek treść?

     Polubienie

     1. Nie posiadają dusz, bo nie posiadają Wolnej Woli oraz rozumu. Co najwyżej jakiś rudymentarny układ nerwowy. Działają jednak automatycznie. I proszę nie tłumaczyć istnienia Wolnej Woli u człowieka mechaniką kwantową, czy też chaosem deterministycznym. Praktyka pokazuje owszem, że w mikroświecie losowość występuje, ale jak już przejdziemy do obiektów rozmiaru komórek ciała, to mamy do czynienia z klasyczną mechaniką newtonowską, w której występuje determinizm. Jakim cudem „zbiór atomów”, jakim w/g scjentystów miałby być człowiek, uzyskuje na poziomie makro Wolną Wolę – czy jak, kto woli – pewne stopnie swobody, skoro prawa fizyki klasycznej rządzą ruchami materii w sposób ściśle deterministyczny i jednoznaczny ?

      Polubienie

     2. > I proszę nie tłumaczyć> istnienia Wolnej Woli u człowieka mechaniką kwantową, czy> też chaosem deterministycznym. Praktyka pokazuje owszem,> że w mikroświecie losowość występuje, ale jak już> przejdziemy do obiektów rozmiaru komórek ciała, to mamy do> czynienia z klasyczną mechaniką newtonowską, w której> występuje determinizm.Jednak chaos deterministyczny pozostaje. Już zachowanie trzech, czterech ciał punktowych we wzajemnym polu grawitacyjnym jest całkowicie nieprzewidywalne. Co dopiero mówic o takiej plątaninie wzajemnie oddziaływujacych na siebie obwodów elektrycznych, jakim jest ludzki mózg?

      Polubienie

     3. To jest nieprzewidywalność w sensie niemożności tak dokładnego zmierzenia parametrów początkowych, aby wnioskować o przyszłości. Jednak sam determinizm pozostaje faktem, jakby niezależnym od człowieka. Nie widać powodów, dla których układ – bez ingerencji sił „z zewnątrz” – miałby zachowywać się różnie.

      Polubienie

     4. Ależ skąd. Determinizmu nie ma. To nie jest kwestia dokładności obliczenia, tylko podstawowej, fizycznej niemożności. Równania po prostu nie możńa rozwiązać. A przybliżenie numeryczne, zawsze będzie tylko przybliżeniem. Puszczenie wielokrotne tego samego złożonego układu z tymi samymi warunkami poczatkowymi, nigdy nie da dokładnie tego samego rezultatu.

      Polubienie

     5. W dualistycznej koncepcji Wszechświata istnieje materia oraz pierwiastki duchowe, które wzajemnie się przenikają. Na pierwszy rzut oka do materii można zaliczyć np. atomy, zaś do sfery ducha – prawa fizyki. Jadnak, jeśli rozbijemy atom, to okaże się, że nie jest on jedynie materią, ale składa się z bardziej pierwotnej materii (elektrony, protony, neutrony) spojonej prawami fizyki (elektromagnetyzm, oddziaływania silne, itp.). Atom nie jest więc „czystą materią”, ale splotem materii organizowanej przez duchowe prawa. Podobnie człowiek nie jest „czystą materią”, ale materią organizowaną przez nieśmiertelną duszę, która pełni taką samą rolę, jak prawa fizyki na niższym szczeblu organizacji materii.

      Polubienie

     1. Łoj, toż sam Czcigodny Autor owego bloga twierdzi, że w każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Co ciekawe – to stanowisko jest bardzo silnie piętnowane przez ludzi związanych z Kościołem. Bo w takim razie co z teologią, humanistyką, czy filozofią ?? Otóż stanowisko prezentowane przez Czcigodnego Autora jest bliskie ideowo nowożytnim herezjom, które zrodziły się w ciasnych umysłach myślicieli oświecenia (celowo piszę z małej litery), żeby później przeewoluować w skrajny scjentyzm – tak popularny półtora wieku temu, w epoce bezbożnego pozytywizmu. Niestety – Autor najwyraźniej zatrzymał się w tej ciemnej, industrialnej epoce, w której dominował materializm oraz mechanicystyczne postrzeganie świata.

      Polubienie

     2. > Łoj, toż sam Czcigodny Autor owego bloga twierdzi, że w> każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki.> Co ciekawe – to stanowisko jest bardzo silnie piętnowane> przez ludzi związanych z Kościołem. Których konretnie? Czy filozof uważa np ks prof Hellera, czy śp. abp Życińskiego za ludzi nie związanych z Kościołem?

      Polubienie

     3. A czy Życiński i Heller nie są czasem posoborowymi modernistami ? I jeszcze jedno – sam Heller określa się mianem „chrześcijańskiego pozytywisty”, a pozytywizm i scjentyzm – jak wiadomo, miał na pieńku z religią, nazywając m. in. teologię „bełkotem”. I nie tylko, do wielu naukom humanistycznym dokopał, a nawet społecznym – jak ekonomia.

      Polubienie

     4. > A czy Życiński i Heller nie są czasem posoborowymi> modernistami ? To zależy jak to zdefiniować. W ujęciu lefebrystów i narodowych socjalistów – są. Tylko że ich poglądy sa typowo (neo)tomistyczne, czyli typowe dla Kościoła od wielu stuleci.Czy Lemaitre, Mendel, Piazzi też byli „posoborowymi modernistami”?

      Polubienie

     5. Tamci żyli w innych czasach. A w zasadzie: czy neotomizm nie jest tym, co się uważa za prawdziwy Kościół? Czy można być Katolikiem i nie być neotomistą ?

      Polubienie

     6. Łoj, toż sam Czcigodny Autor owego bloga twierdzi, że w każdej nauce jest tyle prawdy, ile jest w niej matematyki. Co ciekawe – to stanowisko jest bardzo silnie piętnowane przez ludzi związanych z Kościołem. Bo w takim razie co z teologią, humanistyką, czy filozofią ?? Otóż stanowisko prezentowane przez Czcigodnego Autora jest bliskie ideowo nowożytnim herezjom, które zrodziły się w ciasnych umysłach myślicieli oświecenia (celowo piszę z małej litery), żeby później przeewoluować w skrajny scjentyzm – tak popularny półtora wieku temu, w epoce bezbożnego pozytywizmu. Niestety – Autor najwyraźniej zatrzymał się w tej ciemnej, industrialnej epoce, w której dominował materializm oraz mechanicystyczne postrzeganie świata.

      Polubienie

 3. Czemu Zefciu nie ustosunkowuje się do moich pytań o jego stanowisko; koncepcję – nie wiem :(Poproszę zatem autora aurtykułu skoro uważasz, że kocepcja Zefcia jest spójna i konsekwenta – to zechciej wyrazić swoje zdanie na postawione przeze mnie pytania.

  Polubienie

  1. Zefciu nie ma obowiązku komukolwiek się ze swoich poglądów tłumaczyć. Skoro milczy, to widocznie ma swoje powody. Autor bloga zaś nie zwykł wypowiadać się w cudzym imieniu, ani tym bardziej prezenotwać i bronic poglądów, których nie podziela.

   Polubienie

   1. > Zefciu nie ma obowiązku komukolwiek się ze swoich poglądów> tłumaczyć. Skoro milczy, to widocznie ma swoje powody.> Autor bloga zaś nie zwykł wypowiadać się w cudzym imieniu,> ani tym bardziej prezenotwać i bronic poglądów, których> nie podziela.Prośba o o ustosunkowanie się do niekonsekwencji, nieścisłości jakie według mnie, występują w prezentowanym stanowisku – to, uważam, nie jest wezwanie do tłumaczenia się. Natomiast Ty wyraziłeś stwierdzenie, iż stanowisko Zefcia jest konsekwene, spójne i o to Cię prosiłam o przedstawienie dlaczego tak uważasz skoro wątpliwośc wskazujacą na niekonsekwencję i nespójność takiego poglądu zaprezentowałam.

    Polubienie

    1. > Natomiast Ty wyraziłeś stwierdzenie, iż stanowisko Zefcia> jest konsekwene, spójne i o to Cię prosiłam o> przedstawienie dlaczego tak uważasz skoro wątpliwośc> wskazujacą na niekonsekwencję i nespójność takiego poglądu> zaprezentowałam.O ile dobrze zefcia zrozumialem, uważa on, że z chwilą Upadku, zmieniła sie struktura całego Wszechświata, prawa nim rzadzące, jego obserwowana przeszłość i hipotetyczna przyszłość. Wszechświat „rajski”, opisany w Biblii, został zastąpiony Wszechświatem „doczesnym”, takim jaki teraz widzimy. Upadek, według zefcia, obejmował CAŁĄ czasoprzestrzeń na raz. Stąd nauka nie jest w stanie znaleźć żadnych materialnych śladów poprzedniego „rajskiego” Wszechświata. Ja tam zadnej wewnętrznej sprzecznosci w takim rozumowaniu nie widzę. Nie jest ono także w sprzecznosci z odkryciami nauki. Tyle tylko, że jest „nadmiarowe”

     Polubienie

     1. Czyli odpowiadając sobie na zadane pytania:1.) wzmianka o poznaniu budowy Świata w Piśmie odnosi się jedynie do Wszechświata ” doczesnego” ( tyle tylko, że nigdzie nie jest napisane, iż słowa te dotyczą Wszechświata po Upadku).2) Po grzechu nie nastapiło ponowne zainicjowanie życia, bytów , a jedynie zmieniła się obserwowalna przeszłość dostępna ludziom po Adamie – mówiąc obrazowo, użyję tu sformułowania Berta – to Bóg „powkładał” kości dinozaurów w odpowiednie warstwy.

      Polubienie

     2. W ten sposób zrozumiałem zefcia. Poza tym to „wkładanie kości” to daleko idąca trywializacja. Bardziej było to coś w rodzaju przetunelowania Wszechswiata do obecnego stanu. Ponieważ tunelowanie odbywa się z nieskończoną prędkoscią (to zdarzenie nielokalne, nie obowiązuje tu STW Einteina), zatem cały Wszechświat przetunelował na raz i natychmiastowo.Przy czym podkreślam, to nie jest moje przekonanie i bronic go nie zamierzam

      Polubienie

 4. Jako kolejny temat podsuwam mit powtarzany nachalnie w środowisku konserwatywno-liberalnym a mówiący o tym, że za spadek dzietności obserwowany na Zachodzie odpowiedzialny jest powszechny system emerytalny. Prawdziwą przyczyną jest antykoncepcja, a system emerytalny to przy tym pryszcz.

  Polubienie

  1. Ano słusznie. Sam agent Mikke powtarza te brednie w kółko (Michalkiewicz zresztą też). A prawda jest taka, że nawet jakby znieśli system ubezpieczeń społecznych, to może co 3-cia rodzina zgodziłaby się na 1 dziecko więcej. A może i to nawet nie. A to, że nasi pra-pradziadowie mieli po 5-8 rodzeństwa, to nie kwestia powszechnych emerytur, tylko braku pigułek i prezerwatyw.

   Polubienie

   1. > A prawda jest taka, że nawet> jakby znieśli system ubezpieczeń społecznych, to może co> 3-cia rodzina zgodziłaby się na 1 dziecko więcej.A może każda rodzina zgodziłaby się na 3 dzieci więcej? Może jest szerokie i głebokie. 🙂 Zresztą nie ma żadnego racjonalnego powodu, żeby rodziny miały średnio więcej niż 2-3 dzieci.> A to, że nasi pra-pradziadowie mieli po 5-8> rodzeństwa, to nie kwestia powszechnych emerytur, tylko> braku pigułek i prezerwatyw.prapradziadowie mieli wiele rodzeństwa, ale tylko 2-3 z nich dożywało do wieku rozrodczego. Czyli dokłądnie tak samo jak dzisiaj 🙂

    Polubienie

     1. Selekcja dziala tak samo wśród organizmów typu „r”, jak i wśród organizmów typu „K” Obecnie po prostu sukces rozrodczy jest maksymalizowany przy 2-3 dzieciach, a nie przy 8-10 jak było to 150 lat temu.

      Polubienie

     2. Nie w tym rzecz. Chodzi raczej o to, że jeśli jest więcej potomstwa, to większe prawdopodobieństwo, że trafimy na jakąś pozytywną mutację, na jakiegoś geniusza, bo po prostu – dobór naturalny ma w czym wybierać. Jeśli potomstwa jest mało, to tak samo jak z towarem w PRL-owskich sklepach.

      Polubienie

     3. Oczywiscie w tych warunkach, ewolucja będzie sie toczyła SZYBCIEJ. Jednak mechanizm pozostanie dokłądnie taki sam, Atraktor równań tez, tylko czas dojścia do niego się skróci.

      Polubienie

     4. To przykre. W takim układzie państwo socjalistyczne dysponujące większą liczbą ludności może pokonać w wyścigu technologicznym państwo kapitalistyczne, jeśli szansa na znalezienie geniusza będzie tam większa. Zresztą – w igrzyskach olimpijskich także.

      Polubienie

     5. O nie! Państwo socjalistyczne jest kompletnie niewydajne. Marnuje nie tylko zasoby surowcowe (na socjalistycznej Saharze, nawet piachu by zabrakło), ale także ludzką pracę, talenty naukowe, etc..Przy skrajnej mobilizacji i koncentracji państwowych środków na jakiejś dziedzinie (najczęsciej zbrojenia, ale także np sport) jest w stanie na krótko w tej jednej dziedzinie prześcignąć kraje normalne, ale po pierwsze, właśnie na krótko, po drugie kosztem calkowitej ruiny wszystkich innych dziedzin.

      Polubienie

 5. Drogi Pilasterze gorszego bełkotu nie czytałem dawno. Przecież ci tłumaczyłem na czym polega różnica pomiędzy selekcyjnym wymiataniem, a dryfem genetycznym.—-http://bioslawek.wordpress.com/

  Polubienie

  1. Jedyne co bioslawkowi udało się osiągnąc, to zaprezentowanie, ze nie ma on pojęcia co to jest dryf genetyczny, a co to jest „wymiatanie przez dobór” (w tym drugim przypadku nie wie on nawet jak brzmi polski odpwiednik angielskiego sformułowania „selective sweep”)Zresztą i tak nie ma to żadnego znaczenia, gdyż artykuł powyżej nie dotyczy ANI JEDNEGO ANI DRUGIEGO, czego bioslawek tez nie jest w stanie zauważyć 😦

   Polubienie

   1. Tak akurat jest, że to Pilaster nie ma pojęcia czym jest dryf genetyczny, selekcyjne wymiatanie itd.. Otóż ten „fachowiec” od biologii ewolucyjnej pomylił swego czasu translokacje robertsonowskie z mutacjami punktowymi. Translację z translokacją itp.. Proszę zauważyć iż Pilaster obrabiając mnie za plecami sam Wam nie dostarczył wyjasnienia czym tak naprawdę jego zdaniem jest selekcyjne wymiatanie i dryf genetyczny. A poniżej zalinkowana dyskusja na Ateiście.pl wymownie o tym świadczy, iż nie maon pojęcia, jak rozumieć te procesy:http://ateista.pl/showthread.php?p=461842#post461842pozdrawiam–http://bioslawek.wordpress.com/

    Polubienie

    1. Tak naprawdę, to każdy już miał okazję wyrobić sobie zdanie o bioslawku i jego „rewelacjach” Dla tych, którzy jeszcze nie zdązyli tego zrobić, zostawiam wpisy bioslawka bez zmian, żeby bredzenia bioslawka mogły rozbawić każdego :)Zauważmy, ze chociaż na blogu jest cały artykuł poświęcony dryfowi genetycznemu, to bioslawek swój wpis umieścił właśnie tutaj, pod tekstem, który tego tematu nie porusza wcale i jest to wprost w nim zadeklarowane.Nawet znaleźć właściwego adresu bioslawek nie potrafi…

     Polubienie

 6. Termin „nonsens” nabrał szczególnego znaczenia w filozofii neopozytywistycznej. Dla neopozytywistów wyrażeniami nonsensownymi były wszelkie takie wyrażenia, które nie spełniają kryteriów sensowności empirycznej, tj. pozbawione są empirycznego znaczenia. Znaczenie takie mają jedynie terminy obserwacyjne, tj. wyrażenia oznaczające relacje i właściwości dające się stwierdzić na drodze bezpośredniej obserwacji (np. „okrągły”, „biały”), oraz terminy teoretyczne, stanowiące część technicznej terminologii danej nauki (np. „ładunek elektryczny”, „gen”). Takie rozumienie nonsensu prowadziło do uznania za bezsensowne i pozbawione wartości poznawczej większości twierdzeń sformułowanych na gruncie metafizyki (przy czym termin „metafizyka” stał się częstym pejoratywnym określeniem dla twierdzeń uznawanych przez neopozytywistów za nonsensowne), estetyki, etyki i humanistyki.

  Polubienie

 7. https://bioslawek.wordpress.com/2013/10/01/krytyka-modularnej-hipotezy-ewolucji-syntazy-atp-warsztaty-karola-darwina/

  Białka heksameryczne – odpowiedzialne za rozplatanie podwójnej helisy DNA czy DNA – RNA, za transport kwasów nukleinowych, na przykład pakowanie ich do kapsydu bakteriofaga podczas jego biogenezy, pewne kompleksy odpowiedzialne za translokację polipeptydów na drugą stronę błony, czy podjednostka tworząca domenę F_1 służącą komórce do produkcji ATP, nie tylko są do siebie podobne strukturalnie, ale ponadto wszystkie jako rożnego rodzaju motory są zależne od hydrolizy ATP.

  Mimo różnych funkcji i zasadniczych różnić w budowie owe powierzchowne podobieństwa posłużyły ewolucjonistom molekularnym do wyciągnięcia życzeniowego wniosku, jakoby wszystkie te maszyny molekularne miały wspólnego przodka. Neodarwiniści zajmujący się tymi sprawami przyznają, że zrozumienie w jaki sposób te heksameryczne motory mogły pojawić się w trakcie ewolucji jest bardzo trudnym zadaniem. Syntaza ATP to kompleks złożony z dwóch domen: F_o i F_1. Pierwsza odpowiada za przepływ protonów z jednej strony błony na drugą, które to po drodze łączą się z rotorem wprawiając go w ruch obrotowy. Do tego rotora przytwierdzony jest wał, który wnika do heksamerycznego agregatu tworzącego domenę F_1. Pierwszym etapem w powstaniu syntazy ATP miało być połączenie się helikazy z receptorem, który umożliwiał transport łańcucha DNA lub RNA na drugą stronę błony. Ewolucjoniści molekularni dokonali w tym momencie ogromnego skoku myślowego, ponieważ nie wyjaśnili, jak stopniowa ewolucja mogła przekształcić helikazę, maszynę molekularną, która służy komórce do rozplatania podwójnej helisy DNA lub DNA-RNA, w zupełnie inną maszynę służącą do przepychania pojedynczych łańcuchów nukleinowych przez ten kanał. Problemu tego etapu postulowanej ewolucji syntazy ATP nie będę bardziej szczegółowo tutaj rozważał, ponieważ temat ten będzie omówiony szerzej w rozdziale: „problem mnogich mutacji”.

  Kolejnym etap, jaki zakłada ten ogólnikowy i hipotetyczny scenariusz miał polegać na zmianie funkcji już wyewoluowanej translokazy. Z roli transportera łańcuchów nukleinowych na drugą stronę błony komórkowej, ewolucja miała ją przekwalifikować w translokazę transportującą polipeptydy (rozwinięte białka). W kolejnym kroku jeden z takich polipeptydów miał utknąć między białkiem heksamerycznym i kanałem przelotowym przez błonę i w przyszłości zamienić się w wyrafinowany wał, jaki napędza syntezę ATP we współczesnych komórkach.

  Człowiekowi, który jest niezaznajomiony z biologią molekularną taka opowieść może się wydawać poważną propozycją naukową wyjaśniającą pochodzenie syntazy ATP. w dalszej części tego artykułu wykażę, że nie jest to naukowy, rzetelny i szczegółowy model teoretyczny, tylko zwykła bajeczka przypominająca okrzyk kuglarza, który wyciąga królika z kapelusza.

  Polubienie

  1. No i co ma z powyższego bełkotu wynikać i jaki to ma związek z artykułem na górze? Ciekawe czy kiedykolwiek bioslawek będzie w stanie napisać coś na temat?

   Polubienie

  1. jak się nie rozumie biologii, to się nie pisze artykułów o nieredukowalnej złożoności

   No prosze a bioslawek sam się do tej swojej reguły nie stosuje. 🙂

   pisz lepiej więcej o klimacie

   No prosze, bioslawek znów nie potrafi nawet właściwie umiejscowić komentarza. To jest temat o nieredukowalnej złożoności. Tematy o klimacie są gdzie indziej 🙂

   Polubienie

 8. Pilasterze: zapraszam do redukowania tej złożoności! 🙂

  Skoro o nieredukowalnej złożoności, to napisałem artykuł krytykujący hipotezę kooptacji, jaką próbuje się tłumaczyć ewolucję wici bakteryjnej- (neo) darwiniści twierdzą, że wić bakteryjna powstała w wyniku połączenia się jakiejś formy aparatu wydzielniczego typu III z resztą elementów tworzących silnik bakteryjny (które zdaniem darwinistów chyba podrzuciły krasnoludki)oraz jego radykalnej modyfikacji w celu dostosowania do nowej funkcji. Ta komiksowa i naiwna bajeczka pokutuje w polskim internecie, tylko nikt sobie nie zadaje trudu, żeby zweryfikować jej zasadność. Ja to zrobiłem i w swoim artykule pokazałem, że to bajeczka dla małych dzieci, a nie poważny model naukowy. Neodarwiniści twierdzą, że chaperony biorące udział w dostarczaniu flagelin do budowy wici powstały z syntazy ATP. Do artykułu dodałem krytykę innej bajeczki, na którą powołują się zwolennicy samodziejstwa. Syntaza ATP też jest nieredukowalnie złożona. Pozostał mi tylko do napisania artykuł o aparacie wydzielniczym typu III. Według nowej literatury na molekularna maszyna nie znajduje homologii pośród innego typu aparatów wydzielniczych, więc musiała powstać niezależnie. Jak i wić bakteryjna czy syntaza ATP jest to maszyna nieredukowalnie złożona:

  Zmodyfikowałem, poprawiłem, uzupełniłem i są dwa artykuły w jednym PDF;

  https://bioslawek.wordpress.com/2015/12/28/krytyki-hipotezy-kooptacji-w-ewolucji-silnika-bakteryjnego-oraz-hipotezy-modularnej-w-ewolucji-syntazy-atp-pdf/

  Tutaj bezpośrednio w pdf;

  Click to access warsztaty-karola-darwina-krytyki-hipotezy-kooptacji-w-ewolucji-wici-i-modularnej-w-ewolucji-syntazy-atp.pdf

  Polubienie

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s